ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 329.733:338.43.01(477)
Аграрна політика і реформування

Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі / Хорунжий М.Й. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 22

Досліджено еволюцію трактування та розуміння суті аграрної політики як інструменту державного регулювання агропромислового виробництва. Обґрунтовано необхідність сучасного розуміння суті аграрної економіки як міжгалузевого формування виробничих відносин і продуктивних сил у сфері агропромислового виробництва. На цій основі викладено нове розуміння аграрної політики та державного впливу на аграрну економіку й розвиток державно-приватного партнерства у цій сфері. Особливу увагу звернуто на потребу надання аграрній політиці адаптивного характеру, що зумовлюється станом й рівнем економічного розвитку національної економіки. Опрацьовано пропозиції щодо організації моніторингу аграрної політики та використання його результатів у практичній менеджментській діяльності державних органів управління. Запропоновано систему макроекономічних показників, за допомогою яких можна оцінити дієвість і результативність державної аграрної політики. Рекомендовано в умовах євроінтеграційних процесів при організації розробки та реалізації національної аграрної політики враховувати цілі й завдання Спільної аграрної політики європейських країн. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: економіка, політика, принципи, пропорції, моніторинг, критерії, показники

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти / В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, В.В. Юрчишин. К.: «Аграрна наука», 2005. – 138 с.
 2. Валентинов В.Л. Про структурність аграрної політики в Україні / В.Л. Валентинов // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С.18-23.
 3. Дем’яненко С.І. Яка аграрна політика потрібна Україні / С.І. Дем’яненко // Дзеркало тижня, 2004, 30 квіт.
 4. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» // Голос України. – 2005. – 16 листоп.
 5. Ильина З.М. Научные основы продовольственной безопасности / З.М. Ильина. – Минск: ООО «Миканта», 2001. – 236 с.
 6. Малік М.Й. До проблеми розвитку підприємництва і кооперації на селі / М.Й. Малік // Зб. наук. праць Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2000: вип. 17, т. 2. – С. 25-29.
 7. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С. 17-22.
 8. Милосердов В.В. Аграрная политика России. ХХ век. / В.В. Милосердов, К.В. Милосердов. – М., ФГУП, ВО Минсельхоза России, 2002. – 428 с.
 9. Назаренко В.И. Аграрная политика Европейского Союза / В.И. Назаренко. –М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004. – 362 с.
 10. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд у майбутнє / П.Т. Саблук. – К.: ІАЕ УААН. – 2003. Т.1. – 380 с.
 11. Хорунжий М.Й. Аграрна політика: підруч. / М.Й. Хорунжий. – К.: КНЕУ, 2010. – 322 с.
 12. Юрчишин В.В. Концептуальні основи розробки національної аграрної політики та її реалізації / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 3-10.
 13. Юрчишин В.В. Деякі узагальнення і проблеми сучасної аграрної політики / В.В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 12-18.
 14. Halcyon Herald G. Agricultural Policy Analysis. Me Grew-Hill Book Company, 1984. – 243 p.
 15. Timmer P. The macroeconomics of Food and Agriculture In C.Eicher and I.Staotr (eds.): International Agricultural Development. Third Edition. The John Hopkins University Press. 1998. – Р. 249 p.
 16. World Urbanizations Prospects. New York. UN, 2002. – 308 p.
 17. Kurukulasusia P. Climate Change and Agriculture, 2003, World Bank. Washington DC. – Р. 96.
Читати статтю: 14_02_22-29.pdf