ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334:338.439.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201402042
Аграрний ринок

Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування / Боднар О.В., Козак О.А., Копитець Н.Г. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 42

Розглянуто проблеми, що виникають у процесі реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства, а саме соціально-значимих продуктів харчування, на шляху від виробника до роздрібної торгівлі. Зокрема, проаналізовано продовольчі цінові ланцюги „зерно-борошно-хліб”, „молоко-масло”, „велика рогата худоба-яловичина” та виявлено особливості формування взаємовідносин між їх учасниками. Встановлено факти зловживань з боку посередницьких структур у процесі реалізації продукції, що призводить до відсутності реєстрації товарних потоків, наявності неформальних зв’язків, натурального обміну, тіньових операцій на ринку тощо. Охарактеризовано інституціонально-правове забезпечення в процесі руху продукції від виробника до споживача та запропоновано його удосконалення шляхом врегулювання взаємовідносин між виробниками, продавцями та споживачами соціально-значимих продуктів харчування. Рис. : 7. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: соціально-значимі продукти харчування, продовольчий ланцюг, ціноутворення, виробник, посередник, споживач

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3-15.
 2. Боднар О.В. Особливості ціноутворення у зернопродуктовому підкомплексі України / О.В. Боднар // Економіка ринкових відносин. – 2013. – № 11. – С. 127-133.
 3. Закон України №469/97-ВР від 17 лип. 1997 р. „Про сільськогосподарську кооперацію” (із змінами) // Відом. Верх. Ради України (ВВР), 1997. – № 39. – Ст. 261.
 4. Козак О.А. Формування міжгалузевих відносин та еквівалентність обміну в аграрній сфері / О.А. Козак, Л.М. Малік // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 17-21.
 5. Копитець Н.Г. Стан виробництва м’яса в умовах ринкової економіки / [М.В. Гладій, П.Т. Саблук, Н.Г. Копитець та ін.] ; за ред. М.В. Гладія // Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України: моногр.– К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – С. 70-131.
 6. Копитець Н.Г. Стратегічні напрями розбудови оптових ринків сільськогосподарської продукції / Н.Г. Копитець // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Зб. матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників. – К., 16-17 жовт. 2012 р. / Редкол.: Ю.О. Луценко, П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2013. – С. 645-649.
 7. На оптових ринках можна побачити реальну ціну на сільськогосподарську продукцію. Прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. – 18 жовтня 2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/uk/node/9665.
 8. Пасхавер Б.Й. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Б.Й. Пасхавер, О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван й ін.]; за ред. Б.Й. Пасхавера. моногр. – К.: Ін-т економ. та прогнозув., 2009. – 432 с.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України № 562 від 03.06.2009 р. „Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції” [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.
 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р „Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 11. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України. В 3-х т. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. – К. : Фенікс, 2007.
 12. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.М. Заяць та ін.] ; за ред. М.Й. Маліка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
 13. Ушачев И.Г. Продовольственная безопасность России в рамках глобального партнерства / Ушачев И.Г. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2013. – 330 с.
 14. Формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції та їх моніторинг у передових країнах світу; за ред. академіка НААН України О.М. Шпичака. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 204 с.
 15. Balmann, A, Larsen, K., Mußhoff, O. (2013): Investment Reluctance in Supply Chains: An Agent-Based Real Options Approach, Journal of Mathematical Finance, No. 3, pp.1-10.
 16. The State of Food and Agriculture 2013: Food systems for better nutrition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fao.org.
 17. Valentinov, V. (2012): Toward a holistic nonprofit economics: insights from institutionalism and systems theory, Journal of Bioeconomics, Vol. 14, No. 1. – P. 77-89.
Читати статтю: 14_02_42-50.pdf