ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.145:167.1.004.14
Аграрна політика і реформування

Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 5

Виявлені основні тенденції у функціонуванні агропромислових компаній, здійснено оцінювання ефективності діяльності найбільш потужних серед них за сучасними оцінними показниками у сфері їх виробничої діяльності та на фінансовому ринку, виокремлено основні проблемні аспекти розвитку цих компаній. Основна увага сконцентрована на напрямах і запропонованих важелях регулювання діяльності агропромислових компаній щодо правової організації функціонування аграрної сфери у складі АПФ, посилення їх соціальної відповідальності за розвиток сільських територій, недопущення надконцентрації земельних ресурсів та «орендозакріпачення», доцільності введення квотування «знизу» обсягу виробництва продукції скотарства. Обґрунтовано рекомендації щодо уникнення загроз від взяття компаніями на баланс права оренди землі з можливістю його продажу і перепродажу. Табл.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: агропромислові компанії, тенденції функціонування компаній, надконцентрація виробництва і земельних ресурсів, ринок «злиття і поглинання», соціальна відповідальність бізнесу, транзакційні витрати, граничні межі землекористування, продаж права оренди землі, монополізація ринку оренди землі

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: моногр. / В.Г. Андрійчук. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 216 с.
 2. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – №1. – С.3-16.
 3. Гаврилюк А. Агрохолдинги Украины: взгляд изнутри [Электронный ресурс] / А. Гаврилюк, В.Лапа. – Режим доступа: http://www.agrobusiness.kiev.ua/uk/about/1360049084/1363624026.
 4. Глущенко О. Агрохолдинг «Авангард» метит в монополисты [Электронный ресурс] / О. Глущенко. – Режим доступа: http://kh.ric.ua/vce novosti/biznes i economica/agroholding_metit v monopolisty.
 5. Гошовский И. Курс на землю / И. Гошовский // ТОП-100-рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. - №3. – С.18-20.
 6. Данкевич А.Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2012. - №1. – С.69-74.
 7. Дефіцит аграрних стратегій // День. – 2013. - №208. – 14 листоп. – С.6.
 8. Калінчик М. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України: Чи існує вона? / М. Калінчик // День. – 2013. – №192. – 23 жовт. – С.6
 9. Кількість країн, у які експортують курятину з України, може зрости до півсотні // День. – 2013. – №211. – 19 листоп. – С.7.
 10. Ковальчук А. Что привело «Агротрон» на грань банкротства? [Электронный ресурс] / А. Ковальчук. – Режим доступа: http://forbes.ua/business/1357657-chto-privelo-agrotron-na-grain-bancrotstva
 11. Кравчук І.І. Система управління агрохолдингами // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип.: у 2-х ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан і перспективи та вплив на розвиток сільських територій/ І.І. Кравчук. – К.:КНЕУ, 2011. – Ч.ІІ. – С. 128-135.
 12. Мельник М. Почему падает рентабельность украинских агрохолдингов? [Электронный ресурс] / М. Мельник. – Режим доступа: httр://forbes.ua/opinions/1354870-pochemu-padaet-rentabelnost-ukrainskih-agroholdingov.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» // 35 положень (стандартів) бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2012. – 344 с. (С.83).
 14. Пигу А. Экономическая теория благосостояния: т.1, пер. с. англ. / А. Пигу. – М.: Прогресс, 1983. – 512 с.
 15. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / [Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф., Малік М.Й. та ін.]; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 50 с.
Читати статтю: 14_02_5-21.pdf