ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:005.934–027.543
Наукова дискусія

Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки / Павлов О.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 97

Визначено структуру агропродовольчої сфери, її функції та роль у реалізації стратегічного курсу України. Проаналізовано сучасний стан агропродовольчої сфери, обґрунтовано доцільність її розгляду як об’єкта національної безпеки. Доведено практичну актуальність убезпечення агропродовольчої сфери від реальних і потенційних загроз у розрізі її виробничої, природної й соціальної складових. Визначено заходи щодо нейтралізації цих загроз, розкрито роль суб’єктів господарювання, громадських організацій, сільських територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів державної влади у забезпеченні безпеки агропродовольчої сфери, окреслено перспективи подальших нау-кових розробок у даному напрямі. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: агропродовольча сфера, безпечний розвиток, загрози національній безпеці, національні інтереси, об’єкт національної безпеки, функції агропродовольчої сфери

Список використаних джерел

 1. Барановський М.О. Диференціація аграрного виробництва України: причини та наслідки для продовольчої безпеки країни і сталого розвитку сільських територій // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: моногр. / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 196–208.
 2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. Библиотека журнала ORGANIC UA – Кн. 10, т. 1. – ВК «АРС», 2013. – 416 с. – Серия «Отечественная мысль», кн. 4.
 3. Гойчук О.І. Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.09.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.І. Гойчук. – Миколаїв, 2004. – 42 с.
 4. Мельник Л.Г. Забезпечення сталого розвитку еколого-економічних систем агропродовольчої сфери на основі механізмів самоорганізації / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Сталий розвиток та безпека агропродовольчної сфери України в умовах глобалізаційних викликів: моногр. / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 335–348.
 5. О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998 г. № 233-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 декабря 2009 г.) // Ведом. Парламента Республики Казахстан. – 1998. – № 11–12. – Ст. 173.
 6. Орієць О.М. Адміністративно-територіальна реформа як передумова сталого розвитку сільських територій / О.М. Орієць // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р.); за заг. ред. О.Ю. Боровської. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 60–63.
 7. Попова О.Л. Сталий екологобезпечний розвиток – стратегічний вектор для аграрного сектору України: перспектива 2020 / О.Л. Попова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: зб. матер. Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 16–17 жовт. 2012 р.); редкол.: Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 475–480.
 8. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР (із змінами, внесеними від 2 жовтня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-BP.
 9. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV (в редакції від 18 травня 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
 10. Руденко М. Энергия прогресса: очерки по физической экономии; пер. с укр. / М. Руденко. – К.: Михайлюта А.А., 2010. – 544 с.
 11. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: моногр. / [Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – 760 с.
 12. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.
 13. Чечель О.М. Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.М. Чечель. – Суми, 2006. – 16 с.
 14. Чирва А. Реформа запроваджує презумпцію невинності для виробника / А.Чирва // Уряд. кур’єр. – 2012. – 8 трав.
 15. Шевченко Н.О. Агроекологічна політика в агропродовольчій сфері / Н.О. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/gu_shevch.php.
 16. Food and Agriculture Organization of the United Nation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/glossary/.
 17. Food Market Indicators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ers.usda.gov/Data/Food Market Indicators/.
 18. World agriculture: towards 2015/2030 an FAO perspective / Edited by Jelle Bruinsma, London. 2003. – 432 p.
 19. World Health Organization. Food security [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/index.htrni.
Читати статтю: 14_02_97-103.pdf
Читати переклад статті: 1402pavlov.pdf