ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.56:633.1:339.138(477)
Наукова дискусія

Бренд «Житниця Європи»: міф чи реальність / Кирилов Ю.Є. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 101

Визначено витоки та об’єктивні передумови використання висловлювання "Україна - житниця Європи", обґрунтовано доцільність просування бренду нашої країни в цій площині. Проаналізовано стан і виявлено тенденції розвитку зерновиробництва в європейських країнах, починаючи з XІV ст. Встановлено роль та місце України на європейському ринку зерна. За географічними, ресурсними (30% світового запасу чорноземів), кліматичними показниками Україна потенційно спроможна стати державою з пріоритетним розвитком аграрної сфери та одним з основних постачальників на світові ринки сільськогосподарської продукції. Тенденція до зростання обсягів виробництва в аграрній сфері простежується навіть за екстенсивних методів управління. Щоб весь аграрний потенціал України ефективно функціонував, необхідно працювати над підвищенням продуктивності культур, поліпшенням бізнес-клімату й спрощенням податкової системи. Доведено, що наша країна має всі шанси стати глобальним гравцем у сфері забезпечення багатьох регіонів світу протеїном та зерном і саме в цьому напрямі вбачається доцільним розробка та просування національного бренду. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 30.
Ключові слова: бренд, зерно, європейська житниця, виробництво, експорт, глобалізація

Список використаних джерел

 1. Альтерман А. Розвиток хлібного господарства та хлібної торгівлі України / А. Альтерман. – Х., 1928.
 2. Альтерман А.Я. Проблема товарности зернового хозяйства Украины с социально-экономической точки зрения / А.Я. Альтерман // Хозяйство Украины. – 1928. – № 6. – С. 101-110.
 3. Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку / С. Анхольт – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – 272 с.
 4. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. / Ф. Бродель. У 3 т. – Т. 1: Структури повсякденності: можливе і неможливе. – К.: Основи, 1995. – 544 с.
 5. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема: моногр. / В.І. Власов. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 506 с.
 6. Даниленко О.В. Житниця Європи : Розвиток українського хлібного експорту в роки непу / О.В. Даниленко // Історичні і політологічні дослідження. – 2010. – № 3–4 (45-46). – С.171.
 7. Доклад международной конференции по народонаселенню и развитию. Каир, 5– 13 сент. 1994 г.: пер. с англ. – Нью-Йорк: ООН, 1995. – 198 с.
 8. ЄС і Єгипет купують найбільше українського зерна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/news/155893-es-i-egipet-kupuyut-naybilshe-ukrajinskogo-zerna.html.
 9. Західні окраїни Російської імперії. – М., 2006. – С. 22-23, 25.
 10. Золотарев А.О. Краткие итоги и перспективы торговли УССР / А.О. Золотарев // Хозяйство Украины. – 1925. – №3. – С. 119-120.
 11. Йенс Бруно: Восприятие Украины в мире как аграрного бренда, возрождается [Електронний ресурс] / Й. Бруно. – Режим доступу: http://latifundist.com/interview/34625-jens-bruno-vospriyatie-ukrainy-v-mire-kak-agrarnogo-brenda-vozrozhdaetsya.
 12. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика: моногр. / С.М. Кваша. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2000. – 252 с.
 13. Кирилов Ю.Є. Бренд країни в глобалізованому світі / Ю.Є. Кирилов – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 156 с.
 14. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы; пер. с англ. / Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. – СПб.: Питер, 2005. – 376 с.
 15. Меховский М. Трактат о двух Сарматиях / М. Меховский – М., 1936. – С. 79.
 16. Мірошніченко В. Національний брендинг України [Електронний ресурс] / В. Мірошніченко. – Режим доступу: http://www.innovations.com.ua›ua/ articles/14169/temp.
 17. Нагорняк Т. Країна як бренд. Національний бренд «Україна» [Електронний ресурс] / Т. Нагорняк. – Режим доступу: old.niss.gov.ua/book/ $trPryor/9/30.pdf.
 18. Міф про Україну - житницю світу. Чому аграрний сектор не може стати локомотивом економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Economics/87077.
 19. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
 20. Соловейчик В.М. Основные вопросы 5-летнего плана реконструкции сельского хозяйства УССР / В.М. Соловейчик // Хозяйство Украины. – 1928. – № 10. – С. 25–43.
 21. Старостіна А. Міжнародний імідж України: сутність, фактори формування, рівні сприйняття / Старостіна А., Кравченко В., Личова Г. // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 4. – С. 61–66.
 22. Статистичний збірник України за 2011: Співробітництво України та ЄС.
 23. Тарнавский В. Страна как бренд / В. Тарнавский // Новый маркетинг. – 2002. – № 12. – С.55–62.
 24. Україна – забута житниця Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inozmi.glavred.info/articles/3881.html.
 25. Україна – зернова житниця Європи 02.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odnarodyna.com.ua/content/ukraina-zernovaya-zhitnica-evropy.
 26. Худолій Л.М. Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні / Л.М. Худолій. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 204 с.
 27. Bardili J. Reisen und Campagnen durch Teutschland in Polen, Lithauen, roth und weiß Reußland, Volhynien, Severien und Ukrainie ... Stuttgart, 1730. S. 422.
 28. Hauteville de (Tende G. de). Polnischer Staat oder eigentliche Beschreibung des Königreichs Polen und des Grossherzogthums Litauen ... Cölln, 1697. – S. 44.
 29. Remer C. Die Ukraine im Blickfeld deutscher Interessen: Ende des 19. Jahrhunderts bis 1917/18. Frankfurt am Main, 1997. – S. 89.
 30. Scherer J. B. Annales de la Petite Russie ou histoire des Cosaques-Saporogues et des Cosaques de l'Ukraine, ou de la Petite Russie, Depuis leur origine jusqu'á nos jours. T. 1. Paris, 1788. – P. 1-2.
Читати статтю: 14_03_101-107.pdf