ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Сучасний стан продовольчої безпеки

Сучасні земельні відносини на селі

Формування стратегій розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації

Економіка агропромислового виробництва

Оцінка економічної ефективності виробництва молока залежно від його якості (=> )

Аграрний ринок

Інтеграційні альтернативи для АПК України в умовах світової економічної кризи

Управління ціновими ризиками на біржовому ринку цукру (=> )

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка модернізації фундаментальних засад діяльності податкової служби

Аграрний менеджмент і підприємництво

Оптимізація ризикованості виробничого плану сільськогосподарського підприємства

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Життєвий цикл товару «сорт»

Інститут державно-приватного партнерства як умова підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (англомовна)

Зовнішньоекономічні відносини

Спиртове виробництво та енергетична безпека України (=> )

Проблеми економічної теорії

Тріада «знання - інформація - нові знання» як базовий вектор розвитку сучасного суспільства (=> )

Сторінка молодого науковця

Економіко-правові особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах (=> )

Мотивація трудової діяльності жінок (=> )

Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США

Підвищення ефективності землекористування в сільськогосподарських підприємствах

Розвиток туристичної діяльності у сільській місцевості України (=> )

До питання формування механізму інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва