ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.2:338.432:061.5
Сторінка молодого науковця

До питання формування механізму інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва / Лузан О.Ю. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 106

Охарактеризовано теоретико-методологічні засади й практичні аспекти формування механізму інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва, одним із першочергових завдань якого є забезпечення оптимально ефективного використання головного ресурсу сільськогосподарського виробництва - землі. Законодавчо й організаційно створено відповідні умови, за яких земля як основний засіб виробництва та предмет праці повинна використовуватися економно, якісно, із забезпеченням збереження й відновлення з врахуванням об’єктивних умов екосистеми. Досягнення сталого розвитку аграрного підприємництва можливе за умови забезпечення позитивних ефектів від функціонування відповідних підсистем аграрного комплексу, без яких не вбачається можливим конкурентоспроможний поступ аграрного бізнесу на всіх рівнях господарського й соціального обміну. Механізм інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва як системи сприятиме координації господарських взаємодій у певному, сформованому державою і ринком інституційному середовищі, ефективному функціонуванню галузей та виробництв, задоволенню потреб сільського соціуму, мінімізації ризиків. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: аграрне підприємництво, інституційна система, механізм інституційного забезпечення, сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції: теоретико-методологічний аспект / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. –2004. – № 3.– С. 29–35.
 2. Артьомова Т.І. Інститут міри економічної цінності / Т.І. Артьомова // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 35–55.
 3. Батраева Е.А. Ценообразование : [учеб. пособие для межвузовского польз.] / Е.А. Батраева. – Красноярск, 2000. – 354 с.
 4. Бородіна О.М. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації / О.М. Бородіна // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 94–111.
 5. Дементьев В.В. Институты: проблемы определения понятия / В.В. Дементьев // Науч. труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2008. – Вып. 35. – С. 5–22.
 6. Коуз Р.Г. Інституційна структура виробництва: [Нобелівська лекція (1991)] / Р.Г. Коуз // Економічна теорія. – 2005. – № 4. – С. 55–71.
 7. Мельник Л.Е. Предпринимательство и рынок / Л.Е. Мельник, Н. Х. Корецкий. – Д. : ДАУ, 1995. – 160 с.
 8. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функцинирование экономики / Дуглас Норт ; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко]. – М. : Начала, 1997. – 180 с.
 9. Носова О.В. Інституціональні підходи до дослідження перехідної економіки / О.В. Носова // Економічна теорія. – 2006. – № 2. – С. 25–36.
 10. Пчелянська Г.О. Державне регулювання ціноутворення в АПК України в умовах глобалізації / Г.О. Пчелянська // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – Ч. 1. – С. 145–149.
 11. Третяк О.М. Інституційне забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією / О.М. Третяк // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 111–118.
 12. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / А. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 4–12.
 13. Шебеко К.К. Институциональная инфраструктура региональных рынков продовольствия: теория, методология, практика / К.К. Шебеко. – Горки : Белорусская гос. с.-х. акад., 2001. – 132 с.
 14. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного розвитку : [моногр.] / О.Г. Шпикуляк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
 15. Horn F.F. Trading in Commodity Futures / F.F. Horn, R.E. Fink. – New York : Institute of Finance, 1984. – 217 p.
 16. Kotler P. Kotler in Marketing / Phillip Kotler – New York : Free Press, 1999. – 1138 p.
Читати статтю: 14_04_106-111.pdf