ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 351.72:336.2
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінка модернізації фундаментальних засад діяльності податкової служби / Саблук П.Т., Тофан І.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 38

Проведено оцінку модернізації державної податкової служби в процесі її еволюційного становлення та розвитку в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід реформування податкових служб в економічно розвинених країнах світу - Німеччині, Швейцарії, Швеції та Канаді. Проаналізовано стратегічні напрями модернізації базових складових функціонування податкової служби, а саме - зміна вектора управління доходами бюджету, використання інформаційних систем у менеджменті податків, підвищення рівня податкової культури працівників центрів обслуговування платників податків. Охарактеризовано фундаментальні принципи організації діяльності податкової служби та намічено проблемні аспекти, які вимагають ліквідації або мінімізації. На підставі проведених досліджень запропоновано шляхи покращення організації взаємовідносин з платниками податків на базі модернізації базисних складових діяльності податкової служби. Табл.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: модернізація податкової служби, центр обслуговування платників податків, інформаційні системи, менеджмент податків, податкова культура

Список використаних джерел

 1. Буряк С.В. Стратегічні орієнтири податкової політики України в межах економічної кризи/ С.В. Буряк // Наук. вісн. Нац. ун-ту ДПС України.– 2008.–№1.– С. 3-8.
 2. Електронний ресурс. Режим доступу: http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/stanovlennya-ta-modernizatsi/.
 3. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/vnutrishnii-monitoryng/58945.html.
 4. Електронний ресурс. Режим доступу: http://sts.gov.ua/media-tsentr/novini/85389.html.
 5. Електронний ресурс. Режим доступу: http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/naglyadova-rada-z-pitan-rea/zvitu-np/60351.html.
 6. Крисоватий А.І. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст]: моногр. / А.І.Крисоватий, О.М.Десятнюк, А.Я.Кізима, М.П.Чорний; за ред. А.І.Крисоватого; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 356 с.
 7. Проект «Модернізація державної податкової служби України – 1». Режим доступу http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/proekt--modernizatsiya-derj.
 8. Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року. Наказ ДПАУ від 07.04.2003 N 160. Режим доступу http://uazakon.com/document/fpart96/idx96152.htm
 9. German Stability Programme. Published by Federal Ministry of Finance.– Public Relations Division.– Berlin, Germany– 2013.– 56p.
 10. Sally M.Jones. Principles of Taxation for business and investment planning./ M.J. Sally/ – New York – 2004.– 532p.
 11. Jack R. Kapoor. Personal finance/ Kapoor J.R, Dlabay L.R, Hughes R.J/ – 7th ed. – New York – 2004.– 691p.
 12. Swedish Fiscal Policy. Fiscal Policy Council Report 2013. – SE-103. – Stockholm. – 2013. – 174 p.
Читати статтю: 14_04_38-42.pdf