ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:338.432
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою / Саблук П.Т., Курило Л.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 51

Обґрунтовано необхідність створення наукових (економічних) центрів розвитку сільських територій і охоплення ними суб’єктів аграрного виробництва, науково-дослідних та освітніх закладів у територіальному й вертикальному розрізах. Визначено основні завдання, функції таких центрів, їх вплив на прийняття управлінських рішень на регіональному рівні. Зазначено, що розв’язання проблеми організації запропонованих центрів і заходів випливає з необхідності переведення результатів наукових досліджень у практичну площину, а також створення умов для залучення для цього наявного потенціалу регіональної освіти та науки, посилення їх координації. Наведено приклад організаційної структури Житомирського науково (економічного) центру на основі наукових, освітніх закладів, недержавних організацій, суб’єктів господарювання області. Визначено, що регіональний рівень найбільш наближений до сільгоспвиробника, враховує специфіку, можливості й ресурси, у тому числі фінансові, для впровадження інновацій в аграрне виробництво, його модернізації. Рис.: 2. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: науковий (економічний) центр розвитку, науковий потенціал, інноваційний потенціал, аграрна економіка, управління, сільські території

Список використаних джерел

  1. Кропивко М.Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки / М.Ф. Кропивко, Т.С. Орлова // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 11-18.
  2. Малік М.Й. Підприємництво у розвитку аграрного ринку / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 138-149.
  3. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 182 с.
  4. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
  5. Булавка О.Г. Стан та проблеми управління соціальним розвитком сільських територій – вітчизняний та світовий досвід / О.Г. Булавка // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 156-176.
  6. Дієсперов В.С. Сталий сільський розвиток: проблеми становлення / В.С. Дієсперов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 216 с.
  7. Drucker P.F. The Drucker Lectures / P.F. Drucker // Tssential Lessons on Management, Society, and Economy. Edited and with an Introduction by Rick Wartman. – New York. – 2008. – 267 c.
Читати статтю: 14_05_51-56.pdf