ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1.016:330.111.4
Аграрна політика і реформування

Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України / Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2014. - № 6 - С. 5

Проаналізовано ситуацію в аграрному секторі України, окреслено основні пріоритети державної аграрної політики на сучасному етапі розвитку галузі, від яких залежить успіх її економічної діяльності: удосконалення організаційно-економічного механізму господарювання; створення оптимальних організаційно-управлінських структур; оплата праці; функціонування трудових ресурсів; матеріально-технічне забезпечення; екологія; соціально-економічний розвиток територій. Виокремлено ключові проблеми, спрямовані на максимальну збалансованість попиту і пропозицій на продовольчому ринку, удосконалення регулювання експортно-імпортної діяльності з максимальним використанням досвіду розвинутих країн, створення умов для активізації інвестування аграрних проектів. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: аграрна політика, український ринок, кооперація, саморегулювання, земельні відносини, сільський розвиток

Список використаних джерел

  1. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери ; за ред. П.Т. Саблука. – К.: ННЦ «Ін-т аграр. екон.», 2011. – 342 с.
  2. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель–Веселяк, П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «Ін-т аграр. екон.», 2012. – 112 с.
  3. Саблук П.Т. Національна доктрина продовольчої безпеки / П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік, С.М. Кваша та ін. // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 3-11.
  4. Ушачев И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства / И.Г. Ушачев // Економіка АПК. – 2012. –№ 2. – С. 107-112.
  5. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 5-12.
  6. Статистичні щорічники України, 2010, 2011, 2012. Держслужба статистики України. – К., 2010, 2011, 2012.
  7. Agricultural Policies in OECD conntries: monitoringand evoluation (Електронний ресурс). – Режим доступу: http//:www.oced.org/document/54/0.3476. – Назва з екрану.
  8. Столяров В.В. Формування стратегії розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації / В.В. Столяров // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 18-23.
  9. Шарий Г.І. Сучасні земельні відносини на селі / Г.І. Шарий // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 12-17.
  10. Лупенко Ю.О. та ін. Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко та ін. – К.: ННЦ «Ін-т аграр. екон.», 2014. – 44 с.
Читати статтю: 14_06_5-9.pdf