ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.002.6:167.1(477)
Аграрна політика і реформування

Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Лупенко Ю.О., Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 26

Висвітлено результати наукової та організаційної роботи, пов’язаної з реформуванням аграрного сектору економіки, і проблеми з цих питань, що виникають у пост реформаційний період. Розкрито напрями й механізми та нормативно-правове забезпечення наукових положень щодо роздержавлення і приватизації землі та формування виробничих господарських структур ринкового спрямування здійснених в Україні земельної й аграрної реформ на селі. Окреслено основні складові успіху в реформованому аграрному секторі економіки та виявлено можливості подальшого підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва на основі удосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці України, цінової, податкової і фінансово-кредитної політики через включення в економічний механізм вартості землі як капіталу та інших важелів, що забезпечують розширене відтворення у сільському господарстві – галузі з уповільненим оборотом капіталу. Табл.: 3. Бібліогр.: 58.
Ключові слова: земельна реформа, власники землі, приватизація землі, ринок землі, авансований капітал, ефективність виробництва, сільськогосподарські підприємства, собівартість продукції, норма прибутку

Список використаних джерел

 1. Закон СССР „Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде” (23.11.1989 р. N 810-1) (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1029/).
 2. Закон України „Про економічну самостійність України” (3.08.1990 р. № 142-XII) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-12).
 3. „Концепція переходу України до ринкової економіки”, прийнята Верховною Радою України 01.11.1990 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001460-90).
 4. Земельні відносини на селі / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Сільські вісті. – 12 жовт. 1990. – №235.
 5. Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” (18.12.1990 р. № 563-XII) (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/563-12).
 6. Земельний кодекс України (18.12.1990 р. № 561-XII) (http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/561-12).
 7. Закон України „Про підприємництво” (7.02.1991 р. № 698-XII) (http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/698-12).
 8. Закон України „Про підприємства в Україні” (27.03.1991 р. № 887-XII) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/887-12).
 9. Закон України „Про господарські товариства” (27.09.1991 р. №1576-XII) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12).
 10. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" (20.12.1991 р. № 2009-XII) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-12).
 11. Закон України “Про форми власності на землю” (30.01.1992 р. № 2073-XII) (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2073-12).
 12. Земля для фермера / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Сільські вісті. – 6 берез. 1992. – №8.
 13. Земельний кодекс України (13.03.1992 р. №2196-XII) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2196-12).
 14. Закон України „Про приватизацію майна державних підприємств” (4.03.1992 р. № 2163-XII) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-12).
 15. Закон України „Про оренду майна державних підприємств та організацій” (10.04.1992 р. № 2270-XII) (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2270-12).
 16. Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” (26.12.1992 р. № 15-92) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-92).
 17. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств : у 2-х т. / за ред. П.Т Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – К., 1993. – 484 с.
 18. Власність у сільському господарстві; за ред. В.В. Юрчишина і П.Т. Саблука. – К., 1993. – 352 с.
 19. Розвиток форм господарювання : моногр.; за ред. П.Т. Саблука і В.Я. Месель-Веселяка. – К., 1993. – 376 с.
 20. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” (10.11.1994 р. № 666/94) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/666/94).
 21. Указ Президента України „Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” (8.08.1995 р. № 720/95) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95).
 22. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1995. – № 2. – С. 11-16.
 23. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь: Наук. вид. / [В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров]; за ред. Месель-Веселяка В. Я., Федорова М. М. – К. : ІАЕ, 1995. – 6 с.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” від 23 берез. 1995 року №213 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 6. – С. 151.
 25. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Уряд. кур’єр від 04.04.1995, №50.
 26. Методологічні принципи і методика грошової оцінки сільськогосподарських земель / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Сучасна аграрна політика ;  за ред. П. Т. Саблука, В. В. Юрчишина. – К. : ІАЕ, 1996. – Розд. 8 : Земельні відносини, гл. 8.4. – С. 236–243.
 27. Форми господарювання і земельних відносин в сільськогосподарському виробництві України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 1996. – № 12 – С. 12-19.
 28. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. – К.: ІАЕ, 1997. – 648 с.
 29. Указ Президента України “Про оренду землі” (23.04. 1997 р. № 367/97) (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/367/97).
 30. Закон України “Про оренду землі” (6.10.1998 р. № 161-XIV) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/161-14).
 31. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва (посібник у питаннях та відповідях). – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с.
 32. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” (3.12.1999 р.) (http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ №1529/99).
 33. Земельний кодекс України (25.10.2001 р. №2768-3) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2768-3).
 34. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів / Нормативно-правові акти з питань земельних відносин [А.С. Даниленко, В.В. Жмуцький, Ю.Д. Білик та ін.]. – К.: Урожай, 2003. – 412 с.
 35. Закон України “Про особисте селянське господарство” (15.05. 2003 р. № 742-IV) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15).
 36. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.; за ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 37. Розвиток форм господарювання в аграрному секторі України (результати, проблеми) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 34-41.
 38. Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Ціноуворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика): у 2-х т. ; за ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 698 с.
 39. Концептуальні напрями стратегії розвитку агропромислового комплексу та сільських територій України на період до 2020 року / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. Я. Дем’яненко [та ін.] ; УААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – 48 с.
 40. Трансформації земельних відносин до ринкових умов / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 4-18.
 41. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С. 3-10.
 42. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) : моногр. / [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М., Грищенко О.Ю. та ін.] ; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 1008 с.
 43. Дохідність і розширене відтворення в агропромисловому виробництві / В. Я. Месель-Веселяк // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матер. Десятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 10–11 квіт. 2008 р. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – С. 58–66.
 44. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 7–14.
 45. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3–14.
 46. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві : доп. на Дванадцятих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 25–26 лют. 2010 р. / В. Я. Месель-Веселяк. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 57 с.
 47. Державна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року : проект / С. І. Мельник, А. Ф. Скорченко, О. І. Париляк [та ін.] ; М-во аграр. політики України, НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. – 66 с.
 48. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві : (виклад доп. на Дванадцятих річних зборах Всеукр. конгресу економістів-аграрників, Київ, 25–26 лют. 2010 р.) / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 3–18.
 49. Про вдосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 8–16.
 50. Реформування аграрного сектора України (здобутки, проблеми, вирішення) / В. Я. Месель-Веселяк // Вісн. екон. науки. – 2010. – № 2 (18). – С. 205–212.
 51. Месель-Веселяк В.Я. Ціновий механізм забезпечення зростання виробництва зерна в Україні (удосконалення науково-методичних підходів) / В.Я. Месель-Веселяк, О.Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 48-52.
 52. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк В.Я. // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 3-9.
 53. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України : (проект) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. Я. Дем’яненко [та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 3–6.
 54. Реформування і трансформаційні зміни в аграрному секторі економіки України / В. Я. Месель-Веселяк // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері : матер. міжрегіон. зборів учасників Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, Луганськ, 30 берез. 2011 р. – Луганськ : Янтар, 2011. – С. 14–34.
 55. Інституціональні засади трансформації земельних відносин в аграрній сфері / М.М. Федоров // Інституціональні засади трансформації земельних відносин в аграрній сфері: матер. міжрегіон. зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 30 берез. 2011 р. у м. Луганську. – Луганськ : «Янтар», 2011.– С. 55-67.
 56. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, М. Й. Малік [та ін.] ; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 180 с.
 57. Забезпечення розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. Сер. «Екон. науки». – Луганськ, 2012. – № 35.
 58. Доопрацьований проект Закону України “Про обіг земель сільськогосподарського призначення” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/569.html/, 12.05.2014 р.
 59. Nikolai Fedorov. Some Problems of the Land Reform in Ukraine // The New Role of the State in the Development of Agriculture in Central and East European Countries: Report on the results of a conference held in Sofia from the 4th to the 9th June 1993 / N. Fedorov. – Sofia, 1993. – S. 113-114.
Читати статтю: 14_07_26-38.pdf