ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.02
Аграрна політика і реформування

Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики / Сичевський М.П., Юзефович А.Е. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 46

Окреслено стратегічні напрями державної політики розвитку харчової промисловості України в контексті ринкових трансформацій національної економіки. Розглянуто коло проблемних питань щодо забезпечення продовольчої безпеки населення країни, визначено світові тенденції розширення сфери використання виробничих потужностей харчової промисловості, сировинних і продовольчих ресурсів. Обґрунтована необхідність поглибленого дослідження й забезпечення стійкості функціонування сільського господарства та харчової промисловості в критично нестабільних умовах виробництва. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: продовольча безпека, промислова політика, харчова промисловість, сільськогосподарська діяльність, кризові ситуації

Список використаних джерел

 1. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку /[Б.Й. Пасхавер, О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван та ін.]; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 432 с.
 2. Власов В.І. Глобальна продовольча проблема / В.І. Власов. – К.: Ін-т аграр. економіки, 2001. – 506 с.
 3. Гойчук О.І. Продовольча безпека / О.І. Гойчук. – Житомир: Вид-во «Полісся», 2004. – 348 с.
 4. Дейнеко Л.В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Л.В. Дейнеко, Е.І. Шелудько/ НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2013. - 120 с.
 5. Закон України "Про основи національної безпеки України" № 964-IV від 19 червня 2003 р.
 6. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К. : Україна, 1996. - 54 с.
 7. Концептуальні засади галузевої паспортизації харчової індустрії України / [М.П. Сичевський, О.І. Куць, О.В. Коваленко та ін.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 264 с.
 8. Проект Закону України "Про продовольчу безпеку України" (Верховна Рада України, реєстраційний №8370-1 від 28.04.2011 р.).
 9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. - К., жовт. 1995 р.
 10. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: схвалена Постановою Верховної Ради України від 15 жовт. 1996 р. №412.
 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту". - К., 2000.
 12. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність". Схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 берез. 2004 р. №1602-VI.
 13. Саблук П.Т. Національна доктрина продовольчої безпеки / П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік, С.М. Кваша та ін. // Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 3-11.
Читати статтю: 14_07_46-52.pdf