ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5(477)
Аграрна політика і реформування

Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів / Шубравська О.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 52

Проаналізовано тенденції та виявлено ключові характеристики поточного етапу світового агропродовольчого розвитку. Встановлено основні невизначеності такого розвитку, які зумовлюватимуть виникнення загроз глобальній і національній продовольчій безпеці. З урахуванням динаміки світових процесів обґрунтовано перспективи України щодо напрямів пришвидшення розвитку вітчизняного аграрного сектору та пом’якшення наслідків цінової волатильності на глобальному продовольчому ринку. Оцінено поточний розвиток сільського господарства України, проблеми його фінансового і матеріально-технічного забезпечення, ресурсну базу подальшого функціонування. Визначено найактуальніші завдання держави у сфері регулювання агровиробництва на сучасному етапі з метою забезпечення його сталого розвитку на основі широкого впровадження агроновацій. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: агропродовольчий розвиток, продовольча безпека, продовольчий ринок, державне регулювання аграрного виробництва

Список використаних джерел

  1. Аналіз і прогноз кон’юнктури світових ринків продукції рослинництва / [Шпичак О.М., Лупенко Ю.О., Присяжнюк М.В. та ін.] ; за ред. О.М. Шпичака. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 516 с.
  2. Власов В.І. Оцінка нерівномірності розвитку регіонів планети /В.І. Власов // Економіка АПК. – 2009. – №12. – С.128-132.
  3. Кваша С.М. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан і тенденції / С.М. Кваша, В.І. Власов, Н.В. Кривенко. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 82 с.
  4. Осташко Т.О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / Т.О. Осташко, Л.Ю. Волощенко, Г.В. Лєнівова; відп. ред. д-р екон. наук, проф. В.О. Точилін; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с.
  5. Украина, по прогнозу экспертов ФАО и ОЭСР, увеличит экспорт пшеницы на 60% до 2021 г. [Електронний ресурс]. – Доступний з: .
  6. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013. OECD Countries and Emerging Economies http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/monitoring-and-evaluation.htm.
  7. FAO food price index http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
  8. Medium-term outlook for agricultural commodity markets: trends and emerging issues http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md892e.pdf.
  9. OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2013_agr_outlook-2013-en.
Читати статтю: 14_07_52-58.pdf