ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.164.23:330.341.1
Аграрна політика і реформування

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Мазнєв Г.Є. // Економіка АПК. - 2014. - № 9 - С. 5

Проаналізовано стан фінансового забезпечення галузі рослинництва в сільському господарстві України. Показана потреба у фінансових ресурсах для інноваційних технологій вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Визначено основні проблеми фінансового забезпечення суб'єктів господарювання в аграрній сфері, виявлено причини, що стримують активізацію механізмів фінансування. Намічено шляхи ефективного формування фінансових ресурсів для реалізації інноваційних ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції рослинництва. Зокрема, розглянуто можливість застосування проектного фінансування для великомасштабних проектів інноваційних агротехнологій, які потребують багатомільйонних вкладень коштів і можуть бути реалізовані, насамперед, агрохолдинговими формуваннями. Ґрунтуючись на досвіді економічно розвинутих країн, рекомендовано використовувати синдикатні кредити, для видачі яких зарубіжні банки об'єднуються в консорціуми або синдикати з розподілом фінансових ризиків між учасниками проекту. Табл.: 2. Рис.: 6. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: фінансування, бюджет, кредитування, технології, інновації, інвестиції

Список використаних джерел

 1. Ґудзь О.Є. Кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу земель сільськогосподарського призначення / О.Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 84–88.
 2. Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 4–18.
 3. Інноваційні агротехнології: моног.; за ред. проф. Д.І. Мазоренка і проф. Г.Є. Мазнєва. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – 386 с.
 4. Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования / Э.Р. Йескомб; пер. с англ. – М.: Вершина, 2008. – 488 с.
 5. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России / В.Ю. Катасонов, Д.С. Морозов, М.В. Петров. – М.: Анкил, 2001. – 272 с.
 6. Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36–39.
 7. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 5–21.
 8. Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / В.Ф. Петриченко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 3–9.
 9. Ринкова трансформація економіки АПК: [кол. монографія у 4 ч.]; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Е. Мазнєва. – Ч. 3: Фінансово-кредитна система. – К.: ІАЕ, 2002. – 477 с.
 10. Статистична база Міжнародної фінансової корпорації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.ifc./org/wps/wcm/.
 11. Статистична база організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stats.oecd.org/#.
 12. Статистичний бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.bank.gov.ua/statist/elbul.htm.
 13. Стецюк П.А. Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва / П.А. Стецюк, О.Є. Ґудзь // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 73–78.
 14. Стецюк П.А. Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк, О.Є. Ґудзь, А.В. Войтюк // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 49–55.
 15. Суэтин А.А. Проектное финансирование / А.А. Суэтин // Бизнес и банки. – 11 окт. 2006.
 16. Фінансове забезпечення розвитку підприємства: моногр. / [І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва та ін.]; за ред. І.О. Бланка. – К.: КНТЕУ, 2011. – 344 с.
 17. Чупіс А.В. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне вид. / [А.В. Чупіс, В.А. Борисова та ін.]. – Суми: Довкілля, 2001. – 404 с.
 18. Beecham, K. & Shorten, M. (1993, Oktobez 29). Get green of get left behind. Financial Mail, 110.
 19. Lawrence J. Gitman, Mixael D. Joehnk. Fundamenes of investing. – Cambridge, MA: MJT Press, 1997. – 1025 p.
 20. Lord W.A. Household Dynamics. Economic Growth and Policy Oxford University Press. – 2002. – 378 c.
 21. Project & Trade Finance. – 2007 (March).
 22. The Global Innovation index 2013. The Local Dynamics of Innovation. Rankings [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii /gii_2013.pdf.
Читати статтю: 14_09_5-13.pdf