ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:636.2.034
Наукова дискусія

Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства / Шиян Н.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 9 - С. 57

Зосереджено увагу на важливості розгляду методології економічних досліджень у сучасній аграрній науці. Розглянуто підходи до визначення сутності категорії «парадигма», доведено її важливість в успішності будь-якої діяльності, в тому числі в наукових дослідженнях. Здійснено спробу з’ясувати співвідношення понять «методологія» і «парадигма». Доведено підвищення результативності проведених досліджень при об’єднанні методологічних підходів суспільних та природничих наук, включаючи фізику, при формуванні нового наукового підходу – еконофізики. Акцентовано увагу на підвищенні рівня використання мови математики в економічних статтях, на зростанні математизації економічних досліджень, що впливає на формування й використання парадигм в економічній науці. Звернуто увагу на важливість і доцільність використання економіко-математичного моделювання при вирішенні практичних задач, зокрема при визначенні залежностей у галузі молочного скотарства. При з’ясуванні закономірностей, притаманних галузі молочного скотарства, а також особливостей її розвитку, які впливають на їх формування, визначили, що провідним чинником, під впливом якого відбувається відхилення індивідуальних показників продуктивності по підприємствах України від тренду, є величина витрат на корову. Побудова моделі залежності продуктивності корів від величини виробничих витрат підтвердила існування даної залежності та її закономірний характер. Акцентовано увагу на необхідності врахування можливості прояву в міру зростання витрат на корову дії закону спадної віддачі, можливості нейтралізації її (дії закону) за рахунок використання інновацій. Бібліогр.: 34.
Ключові слова: парадигма, методологія, наукові дослідження, економічна наука, молочне скотарство, витрати, інновації

Список використаних джерел

 1. Backhous R.E. If Mathematics Is Informal, Then Perhaps We Should Accept That Economics Must Be Informal Too // Economics Journal. 1998.Vol. 108. No 451.–P. 1848–1858.
 2. Bouchaud. Economics need a scientific // Nature. Voe 455, p. 1181.
 3. Chuchkalova S.V. Demographic Simulation Model Example / S. V. Chuchkalova. – Conference publications Proceedings XV conference. - Econophysics: Mathematical Methods in Economy. – Vol. 1. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mce.biophys.msu.ru/eng/archive/doc21846.
 4. Cottrell Allin F. Classical Econophysics / Allin F. Cottrell, Cockshott P. , Gregory J. Michaelson, Ian P. Wright, V. Yakovenko [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.bookfi.org/book/726247.
 5. Hideaki A. Econophysics and Companies / A. Hideaki, F. Yoshi, I. Yuichi, L. Hiroshi. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svoy.ru/book/catalog/7721137/.
 6. Jevons W.S. The Theory of Political Economy. London: Macmillan, 1871.
 7. Takayasu H. Application of Econophysics: Proceedings of the Second Nikkei Econophysics Symposium / H. Takayasu [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ozon.ru/context/detail/id/2517989/.
 8. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [текст] / [М. В. Присяжнюк та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка [та ін.]; ННЦ «ІАЕ». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. – 1008 с.
 9. Базилевич В.Д. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття / В.Д. Базилевич, А.І. Ігнатюк, Т.В. Гайдай // Економічна теорія. – 2013. – № 1. – С. 111–118.
 10. Бурлачков В. Экономическая наука и эконофизика: главные темы диалога / В.Бурлачков // Вопросы экономики. – 2007. – № 12. – С. 111–122.
 11. Бутило Р. Українське скотарство у 2013 році: підсумки та прогнози / Р. Бутило // Молоко і ферма. – 2014. – №1. – С. 18–22.
 12. Воробйова Л.В. Українська наукова школа фізичної економії як новітня економічна школа світового виміру / Л.В. Воробйова, В.О. Шевчук // Економіст. – 2002. – № 2. – С. 58–61.
 13. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій / А.С. Гальчинський. – К.: АДЕФ –Україна, 2010. – 572 с.
 14. Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України. – 2012. – № 3. – С. 4–24.
 15. Доу Ш. Математика в экономической теории: исторический и методологический анализ / Ш. Доу // Вопросы экономики. – 2006. – № 7. – С. 53–72.
 16. Єременко В. Сучасна парадигма економічної науки / В. Єременко // Економіка України. – 1994. – № 11. – С. 50-55.
 17. Злупко С.М. Історія економічної теорії: підруч. / С.М.Злупко. – К.: Знання, 2005. – 720 с.
 18. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
 19. Карпович В.Н. Проблема, гипотеза, закон / В.Н. Карпович. – Новосибирск: Наука, 1980. – 176 с.
 20. Леонтьев В.В. Избранные произведения: в 3 т. Т. 3. Избранные статьи / В.В. Леонтьев. – М.: Экономика, 2007. – 414 с.
 21. Либман А. Современная экономическая теория / А. Либман // Вопросы экономики. – 2007. – № 3. – С. 46–56.
 22. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с 14-го англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2004. – ХХХVI, 972 с.
 23. Моцный Ф. Экономикофизическая наука? / Ф. Моцный // Зеркало недели. – 2010. – № 17. – С. 4.
 24. Мочерний С.В. Політична економія: навч. посіб. / С.В. Мочерний. – К.: Знання, 2007. – 684 с.
 25. Панорама экономической мысли конца XX столетия / ред.: Д. Гринуэй, М. Блини, И. Стюарт: в 2 т.; пер.с англ. Т. 1; под ред. B.C. Автономова, С.А. Афонцева; «Экон. Школа», С.-Петербург. госуд. ун-т экономики и финансов, Госуд. ун-т - высшая школа экономики. – СПб., 2002. – 536 c.
 26. Перес К. Технологические революции и финасовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания / Карлота Перес; пер. с англ. – М.: «Дело» РАНХиГС, 2011. – 232 с.
 27. Райзберг Е.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
 28. Семоток О.П. Сучасний словник іншомовних слів / О.П. Семоток. – Х.: Веста, Ранок, 2007. – 464 с.
 29. Слуцкий Е.Е. Экономические и статистические произведения. Избранное. Сер. «Антология экономической мысли» / Е.Е. Слуцкий. – М.: ЭКСМО, 2010. – 1152 с.
 30. Философия экономики. Антология; пер. с англ. / под ред. Даниела Хаусмана. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – 520 с.
 31. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1986. – 590 с.
 32. Фізико-економічні засади збалансованого розвитку агросфери (до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського): зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2013 р., Київ; за ред. Ю.О. Лупенка. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 302 с.
 33. Фридман М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридман // THESIS. – 1994. – Вып. 4. – С. 20-52.
 34. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учеб. / Я.С. Ядгаров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 480 с.
Читати статтю: 14_09_57-63.pdf
Читати переклад статті: 1409shyian.pdf