ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368.03:330.133.2
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні / Алескерова Ю.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 45

У статті досліджено моделі сільськогосподарського страхування з висвітленням досвіду зарубіжних країн. Виділено дві основні моделі аграрного страхування: із державною підтримкою та без участі держави, проаналізовано варіативність першої для різних типів ризиковості здійснення сільськогосподарської діяльності. Оцінено стан та виявлено недоліки страхування сільського господарства України. Проведено аналіз та узагальнено вітчизняний і російський досвід із використанням статистичних даних страхових сайтів. Проаналізовано динаміку страхування сільськогосподарських культур в Україні за даними Агроіншуранс Інтернешнл. Опрацьовано рекомендації для розвитку моделі вітчизняного сільськогосподарського страхування на основі зарубіжного досвіду. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: моделі страхової політики, аграрний сектор, сільськогосподарське страхування, досвід розвинених країн у агрострахуванні, ефективність державної підтримки агрострахування, моделювання для ризиків біологічних систем

Список використаних джерел

 1. Агроиншуранс Интернешнл. Аналитический отчет „Рынок Агрострахования Украины в 2013 г.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.agroinsurance.com (31.03.2014).
 2. Агрострахование — премии и выплаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apstrah.ru/index.php/pressa/2013-12-10-09-40-15/86-agrostrakhovanie-250-mln-r-premii-i-875-mln-r-vyplat.
 3. Агрострахование в Украине: Анализ работы в 2013 г. и перспективы развития на 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.agroinsurance.com/ru/agribusiness_insurance/?pid=24596.
 4. Аршба М.В. Воспроизводственная действенность системы агрострахования с государственной поддержкой / М.В. Аршба // Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия экономика. – 2013. – № 4. – С. 36-42.
 5. Ассоциация агропромышленных страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.apstrah.ru/index.php/pressa/publikatsii.
 6. Будущее страхования сельскохозяйственных рисков в России: Новые грабли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/new_rake/part5/.
 7. Вовчак О.Д. Страхова справа: підручник / О.Д. Вовчак. – К.: Знання, 2011. – 392 с.
 8. Востпроизводственно-хозяйственные ориентиры страхования сельхозпроизводителей на основе анализа зарубежных моделей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vosproizvodstvenno-hozyaystvennye-orientiry-strahovaniya-selhoztovaroproizvoditeley-na-osnove-analiza-zarubezhnyh-modeley.
 9. Государственная поддержка фермеров в развитых странах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.iimp.kz.
 10. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4391-17.
 11. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.
 12. Калан Дж. Система сельскохозяйственного страхования в США: презентация на международной конференции по сельскохозяйственному страхованию в Мадриде [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agroinsurance.com.
 13. Киселев В.Г. Имитационная система мониторинга программ агростархования / В.Г. Киселев ; Вычислительный центр им. А.А. Дороницына РАН. – М., 2010. – 32 с.
 14. Коваленко Т. Агрострахування з держпідтримкою [Електронний ресурс] / Т. Коваленко. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-05-40/1450-2013-03-14-08-44-29.html.
 15. Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні. Сайт Українського Аграрного страхового Пулу (http://uaip.com.ua/) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/008.htm.
 16. Навроцький С.А. Система сільскогосподарського страхування: тенденції та перспективи розвитку [Електрон-ний ресурс] / С.А. Навроцький. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?..
 17. Никитин А.В. Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков: теория, методология и практика / А.В. Никитин. – М., 2008. – 350 с.
 18. Осьмьоркіна Н. Актуальні проблеми страхування сільськогосподарського виробництва в Україні [Електрон-ний ресурс] / Н. Осьмьоркіна. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?
 19. Секреты успешной бизнес-модели страхования в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/14/02/03/4636.
 20. Соболь Р.Г. Удосконалення державної політики в галузі страхування в Україні [Електронний ресурс] / Р.Г. Соболь. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-4/doc/3/08.pdf.
 21. Сценарий развития новой модели сельскохозяйственного страхования с господдержкой: проигрывают все [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.raexpert.ru/researches/insurance/new_rake/part5/.
 22. Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страховании и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12188234/.
 23. Шумилина Т.В. Оптимизация системы государственной поддержки сельскохозяйственного страхования с учетом требований Всемирной торговой организации / Т.В. Шумилина, К.А. Жичкин // Изв. Оренбур. гос. аграрн. ун-та. – Оренбург, 2012. – №1(33). – С. 180-182.
 24. Щербаков В.В. Партнерство государства и бизнеса в страховании сельскохозяйственных рисков : монография / В.В. Щербаков. – М.: Изд. Дашков, 2011. – 226 с.
 25. Agricultural Insurance in Latin America [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.swissre.com/latin_america/ag_insurance_latin_america.html.
 26. Agriculture Risk Transfer and Models Literature review of risks and risk management tools in agriculture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/insurance/chapter3.pdf
 27. Decisions in Northern Illinois [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/21073/1/sp06gi01.pdf .
 28. Strategising a new approach to crop insurance in India [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ccafs.cgiar.org/blog/strategising-new-approach-crop-insurance-india.
 29. The Spanish combined AGRICULTURAL INSURANCE SYSTEM // State Organisation of Agricultural Insuranc [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aplicaciones.magrama.es/documentos_pwe/confe/burgaz-ing.pdf.
Читати статтю: 14_10_45-53.pdf