ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431.2:330.101.2:342.553
Наукова дискусія

Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень / Нелеп В.М., Фурсенко М.І., Висоцька О.М., Фурсенко І.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 92

Розглянуто суть і значення досліджень лауреата Нобелівської премії в галузі економіки за 2009 рік Елінор Остром для побудови системи ефективного управління спільними ресурсами в українському селі. Акцентовано увагу на необхідності управління такими ресурсами тими, хто ними користується. Виділено й охарактеризовано основні групи спільних ресурсів: земельні, водні, ресурси соціальної сфери, соціальні, фінансові та інформаційні. Обґрунтовано інституційні (законодавче регулювання ефективного використання спільних ресурсів) і організаційні (функціонування об’єднань та плідна взаємодія активу села з працівниками сільської ради) способи управління спільними ресурсами на селі, висвітлено ефективний досвід такого управління на прикладі Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, підтверджений зростанням доходів бюджету сільської ради. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: лауреат Нобелівської премії Елінор Остром, спільні ресурси, сільська рада, власність, громадські об’єднання, бюджет, інституційні та організаційні способи управління спільними ресурсами

Список використаних джерел

 1. Булавка О.Г. Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад / О.Г. Булавка, Л.А. Ставнича // Економіка АПК. – 2014. – №7. – С.127-133.
 2. Власність у сільському господарстві: моногр. / В.В. Юрчишин, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук ; за ред. В.В. Юрчишина. – К.: Урожай, 1993. – 352 с. 
 3. Дієсперов В.С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 56.
 4. Закон України «Про оренду землі» (6.10.1998р. № 161-XIV) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161-14).
 5. Закон України «Про плату за землю» (03.071992р. №2535-ХІІ) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2535-12).
 6. Земельний кодекс України (25.10.2001р. №2768-ІІІ) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page8).
 7. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : моногр. / П.Ф.Кулинич; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К. : Логос, 2011. – 688 с.
 8. Остром Еліонор. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / Еліонор Остром ; [пер. з англ. Тетяни Монтян]. – К. : Наш час, 2012. – 398 с.
 9. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. О.М. Бородіної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 320 с.
 10. Теорія, політика та практика сільського розвитку ; за ред. О.М.Бородіної та І.В. Прокопи; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 376 с.
 11. Цивільний кодекс України (16.01.2003р. №435-15) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15).
 12. Land use database [Elecronic source]. – Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2013. – http://faostat.fao.org/site/377/default.aspx#ancor.
 13. Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges / E. Ostrom, J. Burger, Ch.B. Field, R.B. Norgaard, D.Policansky // Science. Vol. 284. – № 5412. – 9 April 1999. – P. 278-282. 
 14. The Drama of the Commons / E. Ostrom, T. Dietz, N. Dolšak, P.C. Stem, S. Stonich and E.u. Weber, Eds. // National Research Council, Committee on the Human Dimensions of Global Change, Division of Behavioral and Social Sciences and Education.: Washington, DC : National Academy of Sciences Press. – 2002. – Режим доступу: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10287.
Читати статтю: 14_10_92-98.pdf