ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:658.5.012.7
Сторінка молодого науковця

Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях / Сас О.О. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 99

Розглянуто існуючі підходи до оцінки ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях, що, як правило, є глибоко інтегрованими та диверсифікованими структурами. Здійснено аналіз і встановлено, що масштаби таких структур, їх виробничі потужності, а також поєднання різних напрямів діяльності створюють проблеми керованості не тільки виробничим процесом, а й десятками створених юридичних осіб, які стратегічно направляються та регулярно контролюються «центром». Проаналізовано переваги і недоліки показників оцінки ефективності управління великотоварними агропромисловим формуваннями. Запропоновано напрями вдосконалення зазначеної оцінки й концептуальний підхід щодо формування системи показників оцінки ефективності управління та контролю, який акумулює обґрунтування, систематизацію, декомпозицію за рівнями, персоналізацію відповідальності. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: агрохолдинг, ефективність управління, ефективність контролю, оцінка ефективності, показники ефективності/результативності, великотоварні агропромислові формування

Список використаних джерел

 1. Бердников В.В. Управление факторами эффективности экономического роста в агробизнесе / В.В. Бердников // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 1. – С. 246–265.
 2. Біляк Н.І. Стратегічне планування в системі аграрного виробництва / Н.І. Біляк // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . – 2013. – Вип. 10(1).
 3. Галанець В.В. Реформування управління аграрним виробництвом шляхом кластеризації / В.В. Галанець // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 33. – С. 294-301.
 4. Горьовий В.П. Управління розвитком малих сільськогосподарських підприємств / В.П. Горьовий, А.В. Збарська // Облік і фінанси. – 2013. – № 3. – С. 125-130.
 5. Грачёва М.Е. Показатели оценки эффективности бизнеса и особенности их расчета / М.Е. Грачёва // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 6. – С. 105–109.
 6. Дем’яненко С.І. Агрохолдинги в Україні: процес становлення та розвитку / С.І. Дем’яненко // Економіка України. ― 2009. ― № 12. ―С. 50—61.
 7. Денисенок А. Рентабельность технологических операций / А. Денисенок // Справочник экономиста. – 2011. – № 10. – С. 20–27.
 8. Єранкін О.О. До питання про закономірності виникнення агрохолдингів в Україні та перспективи їх подальшого розвитку / О.О. Єранкін //Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. — К. : КНЕУ, 2009. — С. 266—279.
 9. Зарицька Н.П. Проблема раціонального землекористування агрохолдингами / Н.П. Зарицька // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 1. — С. 163–171.
 10. Зінченко О.А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства / О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 110–114.
 11. Івахів Ю. Аналітичні показники рентабельності: сутність і методика розрахунку / Ю. Івахів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 29 –37.
 12. Коваль П.В. Управління економічним зростанням аграрних підприємств / П.В. Коваль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С.56-64.
 13. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 66-77.
 14. Четвериков А.В. Основные направления повышения эффективности экономического механизма хозяйствования в агропродовольственных агрохолдингах / А.В. Четвериков // Экономические науки. – 2009. – № 8. – С. 145–148.
 15. Chrastinova Z. Economic and financial position of agricultural enterprises in the period before the accession to the Europen Union / Z. Chrastinova //AGRIC. ECON. – CZECH, 50, 2004 (11). – Р. 486–494.
 16. Economic Assessment of Land Retirement in a Transition Economy: a Study Case of Ukraine / Oleg Kucher, Alan R. Collins, Jerald J. Fletcher. – Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, FL, February 6-9, 2010. – 27 p.
 17. Mahoney, J. (1992). The choice of organizational form: vertical financial ownership vs. other methods of vertical integration. Strategic Management Journal 13: 559-584.
 18. Ukraine Sector Competitiveness Strategy, Agribusiness Working Group, internal working document, OECD, 2012, Paris.
 19. Zos-Kior, Nikolay V. Foreign economic activity management of Ukrainian enterprises in conditions of globalization / Nikolay V. Zos-Kior, Valeriy Y. Ilyin. – Bibliogr. // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. – 2011. – Nr 28. – S. 87-96.
Читати статтю: 14_10_99-105.pdf