ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.2(477)
Аграрна політика і реформування

Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ібатуллін Ш.І., Шанін О.В., Степенко О.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 12 - С. 12

Проведено оцінку розвитку спеціалізації галузей рослинництва та оптимального їх співвідношення у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах. Визначено коефіцієнт спеціалізації виробництва сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва й виявлено значну зміну структури посівних площ за аналізований період. За допомогою кластерного аналізу здійснено класифікацію областей і природно-сільськогосподарських зон України за факторною ознакою частки спеціалізації галузей рослинництва в загальній площі посівів та зроблено висновок про неузгодженість виробничого напряму підприємств з особливостями природних і соціально-економічних умов. На основі теорії Марківських процесів доведено відсутність закономірностей переходу від одного кластера до іншого та, як наслідок, невідповідність спеціалізації вирощування сільськогосподарських культур природно-сільськогосподарським зонам. Табл.: 3. Рис.: 4. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: галузь рослинництва, сільськогосподарське землекористування, зональна спеціалізація, кластерний аналіз, Марківські процеси, природно-сільськогосподарські зони

Список використаних джерел

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» від 11 лют. 2010 р. № 164 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/164-2010-%D0%BF.
 2. Амбросов В.  Механизмы эффективного функционирования агроформирований / В. Амбросов, Т. Маренич // Экономика Украины. – 2006. – № 6. – С. 60-66.
 3. Галушко В.П. Формування ринку землі в Україні / В.П. Галушко, Ю.Д. Білик, А.С. Даниленко, В.В. Кулініч, К.Г. Радченко; ред.: А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик; Держ. комітет України по зем. ресурсах. – К. : Урожай, 2002. – 278 c.
 4. Зубець М.В. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся та західного регіону України / М.В.Зубець, В.П.Ситник та ін. – К. : Урожай, 2004. – 560 с.
 5. Канінський П.К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств : моногр. / П.К. Канінський. – К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2005. – 348 c.
 6. Кваша С.М. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Степу України і АР Крим : моногр.: у 2 т. – Т. 1 / С. М. Кваша, Ю.Я. Лузан, М.М. Рудий та ін. – К. : Алефа, 2005. – 858 c. 
 7. Медведєв В.В. Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади) / В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова, І.В. Пліско та ін. – Х. : КП "Міськдрук", 2012. – 100 с.
 8. Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК : у 4 ч. – Ч. 2. Організація виробництва та земельні відносини ; ред. П.Т. Саблук; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2001. – 322 c.
 9. Clothier L. Agricultural specialisation / Lindsey Clothier, Steve Langton, Nigel Boatman and Andrew Woodend // Defra Agricultural Change and Environment Observatory Research Report. – 2008. – No. 11. – 27 p.
 10. Emran M. Shahe. The extent of the Market and Stages of Agricultural Specialization / Shahe M. Emran // George Washington University, Institute for International Economic Policy, World Bank. – 2008. – 33 p.
 11. Marshall A. Principles of economics / A. Marshall. – Amherst: Prometheus books, 1997. – 319 p.
 12. Porter Michael E. Clusters and the New Economics of Competition / Porter Michael E. // Harvard Business Review. – 1998. – November–December. – P.77–90.
 13. Yu Qin. The Road to Specialization in Agricultural Production Evidence from Rural China / Yu Qin, Xiaobo Zhang // The Dyson School of Applied Economics and Management. – 2012. – 24 p.
Читати статтю: 14_12_12-21.pdf