ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2014 рік

Виробництво м’ясопродуктів: світові та вітчизняні тенденції (англомовна)

Бренд «Житниця Європи»: міф чи реальність

Відродження виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (=> )

Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств (=> )

Створення науково-технічної продукції та обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні

Перспективи виробництва біоетанолу з цукрових буряків в Україні (англомовна)

Сучасний стан продовольчої безпеки

Сучасні земельні відносини на селі

Формування стратегій розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації

Оцінка економічної ефективності виробництва молока залежно від його якості (=> )

Інтеграційні альтернативи для АПК України в умовах світової економічної кризи

Управління ціновими ризиками на біржовому ринку цукру (=> )

Оцінка модернізації фундаментальних засад діяльності податкової служби

Оптимізація ризикованості виробничого плану сільськогосподарського підприємства

Життєвий цикл товару «сорт»

Інститут державно-приватного партнерства як умова підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (англомовна)

Спиртове виробництво та енергетична безпека України (=> )

Тріада «знання - інформація - нові знання» як базовий вектор розвитку сучасного суспільства (=> )

Економіко-правові особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах (=> )

Мотивація трудової діяльності жінок (=> )

Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США

Підвищення ефективності землекористування в сільськогосподарських підприємствах

Розвиток туристичної діяльності у сільській місцевості України (=> )

До питання формування механізму інституційного забезпечення сталого розвитку аграрного підприємництва

Глобалізація економіки та фінансова стабільність в Україні

Імпорт агропродовольчої продукції та можливості його заміщення національним виробництвом

Рослинництво України в системі забезпечення внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки

Критерії купівельної поведінки споживачів на ринку продуктів харчування в Україні (англомовна)

Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства України

Моделювання рішень члена обслуговуючого кооперативу в системі доробки і логістики зберігання зерна (англомовна)

Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою

Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності

Формування інноваційних ніш в умовах модернізації харчової індустрії (=> )

Транспарентність як системно-функціональний феномен демократичного принципу управління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП

Енергетична безпека в Україні: суть, походження та перспективи

Організація особистих селянських господарств у кооперативи: світовий досвід і можливості для України

Дорадництво в розвитку конкурентоспроможного сталого сільського господарства: досвід університету штату Колорадо (США) (=> )

Продовольча безпека та значення плодоовочівництва в її забезпеченні (=> )

Принципи формування продовольчої безпеки України

Визначення сутності страхування як фінансово-економічної категорії (=> )

Особливості ціноутворення в органічному виробництві (=> )

Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі (англомовна)

Ринок органічної продукції та його інфраструктура: сучасний стан і перспективи розвитку

Сучасні проблеми та основні фактори розвитку аграрного сектору України

Організаційно-економічні засади функціонування м’ясного скотарства в Україні (=> )

Еколого-економічні основи використання рекультивованих земель степового Придніпров’я

Удосконалення методики прогнозування у тваринництві (=> )

Сторінки