ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01/.02: 334.012.82: 316.42
Аграрна політика і реформування

Фактор партнерства в аграрному реформуванні / Юшин С.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 12

Встановлено, що реформування національної економіки, а передусім реформування її аграрного сектора, є визначальною передумовою національної безпеки держави та її продовольчої складової. Нині визнано, що важливою умовою реалізації програм реформування аграрного сектора є державно-приватне партнерство. Перші кроки у запровадженні механізмів державно-приватного партнерства в економіку України вже зроблені, але вони поки що практично не торкнулися аграрного сектора. Непомітним також є загальний влив державно-приватного партнерства на вітчизняні процеси господарювання. Аналіз показує, що фундаментом партнерських відносин у розвинутих країнах світу є відносини на рівні людина-людина. Реальність державно-приватного партнерства у провідних розвинутих країнах світу така, що формально таке партнерство здійснюється між державними органами та приватними корпораціями, а неформально – між конкретними фізичними особами – представниками державних органів і корпорацій. Наступні кроки формування механізмів державно-приватного партнерства в Україні повинні враховувати, по-перше, внутрішню диференціацію учасників партнерства (від людини до держави), по-друге, прискорення процесів глобалізації, які суттєво змінюють повноваження (юрисдикцію) кожного учасника. Не менш важливим у формуванні механізмів державно-приватного партнерства є врахування того психологічного національного ландшафту, де планується реалізація цих механізмів (проблема індивідуалізму і колективізму), а також часовий період, за який реально ці механізми можуть досягти досконалості (при нейтралізації усіх потенційно шкідливих наслідків від їх запровадження). Бібліогр.: 53.
Ключові слова: аграрно-промисловий комплекс, аграрний потенціал, агрохолдинги, державно-приватне партнерство, деформації у землеробстві, земельні паї, оренда землі, соціоекономічна система, структурні перекоси, цінова кон’юнктура

Список використаних джерел

 1. Макиавелли Н. Государь: Соч. / Н. Макиавелли. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во "Фолио", 2001. – 656 с.
 2. Ключевский В.О. Дневники. Афоризмы и мысли об истории / В.О. Ключевский. – М.: Наука, 1968. – 528 с.
 3. Бетелл Т. Собственность и процветание / Т. Бетелл ; пер. с англ. Б. Пинскера. – М.: ИРИСЭН, 2008. – 476 с.
 4. Петти Вильям. Экономические и статистические работы / В. Петти ; пер. с англ. под ред. М. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1940. – 320 с.
 5. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит ; пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с.
 6. Рикардо Д. Соч. Т. 5 / Д. Рикардо ; пер. с англ. под ред. М. Смит.– М.: Изд-во соц.-экон. литературы, 1955. – 272 с.
 7. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккериа ; пер. М.М. Исаева. – М., 1939. – 464 с.
 8. Янг С. Системное управление организацией / С. Янг ; пер. с англ. под ред. С.П. Никанорова, С.А. Батасова. – М.: «Советское радио», 1972. – 456 с.
 9. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Дж. Гэлбрейт ; пер. с англ. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 602 с.
 10. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М.: Дело, 1998. – 494 с.
 11. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Г. Минцберг ; пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 512 с.
 12. Тоффлер Э. Шок будущего; пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО “Изд-во ACT”, 2002. – 558 с.
 13. Тоффлер Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер. – М.: ACT: ACT МОСКВА, 2008. – 570 с.
 14. Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України в ХХІ столітті / П.Т. Саблук // Доп. на Третіх Всеукр. зборах (конгресі) вчених економістів-аграрників, 29-30 берез. 2001 р. / УААН, ІАЕ. – К., 2001. – 94 с.
 15. Саблук П.Т. Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання / П.Т. Саблук // Матер. Восьмих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 20-21 черв. 2006 року, м. Київ. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 26 с.
 16. Саблук П.Т. Інформаційно-консультативне забезпечення аграрних перетворень / П.Т. Саблук // Інформаційні ресурси та їх використання у АПВ. Зб. наук. праць. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С.14-17.
 17. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 1 / А. Маршалл ; пер. с англ. – М., Издательская группа “Прогресс”, 1993. – 410 с.
 18. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества / Дж.К. Гэлбрейт ; пер. с англ. – М: Прогресс, 1979. – 406 с.
 19. Аристотель. Политика / Аристотель. Соч. в 4-х т. Т.4 ; пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1983. – С. 375-644.
 20. Платон. Государство / Платон. Соч. в 3-х т. Т. 3.Ч.1; пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1971. – С. 89-454.
 21. Марк Аврелий Антоний. Размышления / Аврелий Марк ; пер. и прим. А. К. Гаврилова. 2-е изд, испр. и доп. – СПб.: Наука, 1993. – 248 с.
 22. Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3-13.
 23. Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 3-10.
 24. Саблук П.Т. Аграрним реформам – усвідомлений розвиток / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 3-5.
 25. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 26-38.
 26. Кеттл Д. Глобальная революция в государственном управлении / Д. Кеттл // Отечественные записки. – 2004. – № 2 (17). – С. 12-18.
 27. Фрейд З. Я и Оно: Соч. / З. Фрейд. – М.: Изд-во Эксмо; Харьков: Изд-во Фолио, 2006. – 864 с.
 28. Тойнби А.Дж. Постижение истории: сб. / А.Дж.Тойнби; пер. с англ. Е.Д. Жаркова. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 640 с.
 29. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / И. Кант. Соч. в 6-ти т. Т.6. – М.: Мысль, 1966. – С. 5-24.
 30. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс ; пер. с англ. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.
 31. Самуельсон П. Економіка: підруч. / П. Самуельсон ; пер. з англ. – Львів: Світ, 1993. – 496 с.
 32. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика ; пер. с 14-го англ. изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 972 с.
 33. Энгельс Ф. Об ассоциации будущего / К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21. – М.: Госполитиздат, 1961. – С.403-408.
 34. Вебер М. Образ общества / М. Вебер ; пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.
 35. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер ; пер. с нем. – М.: РОССПЭН, 2006. – 656 с.
 36. Смит А. Теория нравственных чувств / Вступит. ст. Б.В. Мееровского; подгот. текста, коммент. А.Ф. Грязнова. – М.: Республика, 1997. – 352 с.
 37. Аристотель. Политика / Аристотель. Соч. в 4-х т. Т.4 ; пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1983. – С. 375-644.
 38. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл; пер. с англ. Р.И. Столпера. – М.: Прогресс, 1983. – 416 с.
 39. Боулз С. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция: учеб. / С. Боулз ; пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2011. – 576 с.
 40. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. – М.: Фонд экономической книги “Начала”, 1997. – 180 с.
 41. Акерлоф, Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер; пер. с англ. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 274 с.
 42. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин ; общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов ; пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992. — 544 с.
 43. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. – К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2006. – 396 с.
 44. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: сб. / А.Дж.Тойнби; пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 592 с.
 45. Эрнандо де Сото. Загадка капитала / Эрнандо де Сото; пер. с англ. Б. Пинскер, науч. ред. Р. Левита – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 272 с.
 46. Цветов В. Пятнадцатый камень сада Рёандзи / В. Цветов. – М.: Политиздат, 1956. – 286 с.
 47. Каткевич В. Украинцы не хотят плавать с соотечественниками / В. Каткевич // Зеркало недели. – № 1 (580), 14 янв. 2006 г.
 48. Кириченко И. Моя хата — с краю цивилизации / И. Кириченко // Зеркало недели. – № 32 (407) 24 – 30 авг. 2002 г.
 49. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І.І. Лукінов. – К.: ІЕ НАНУ, 1997. – 456 с.
 50. Мизес, Л. фон. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории / Л. фон Мизес ; пер. с англ. – Челябинск: Социум, 2005. – 878 с.
 51. Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей для оценки личной и корпоративной эффективности. / Х.К. Рамперсад, К. Туоминен. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 – 148 с.
 52. Гегель Г. Наука логики. В 3-х т. Т. 1 / Г. Гегель ; пер. с нем. – М.: Мысль, 1970. – 502 с.
 53. Аристотель. Метафизика / Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 1 ; пер. с древнегреч. – М.: Мысль, 1976. – С. 63-368.
Читати статтю: 15_04_12-22.pdf