ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15:304.3:351.84
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі / Рябоконь В.П. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 57

Проаналізовано нинішній незадовільний соціальний стан українського села і виявлено, що основними причинами його є недостатня увага державних органів до проблем села, розвитку сільських територій, а в ряді випадків – повільного проведення реформування аграрного сектору, критичного стану в соціальній інфраструктурі. Доведено, що в цих умовах винятково важливого значення набуває проблема соціального відродження села, спрямована на докорінне поліпшення виробничих і культурно-побутових умов життєдіяльності працівників аграрної сфери. Розглянуто тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі з позиції становлення високотехнологічного конкурентоспроможного й ефективного аграрного виробництва на інноваційній основі, спрямованого на повне задоволення потреб населення у високоякісних харчових продуктах, забезпечення продовольчої безпеки країни. Подальший розвиток галузей соціально-культурного й побутового призначення потребує створення нових формувань, які б певною мірою забезпечували сільське населення соціальними послугами у ширшому асортименті та якості. Формування й ефективне використання системи організаційно-економічних форм і методів відтворення умов життя сільського населення повинно стати складовою частиною аграрної політики держави. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: соціальна сфера, соціальна інфраструктура, поселенська мережа, сільський розвиток, ресурси, фінансова підтримка

Список використаних джерел

  1. Булавка О.Г. Соціальна паспортизація України – основа розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 78.
  2. Дієсперов В.С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 56-65.
  3. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й Малік // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 51-55.
  4. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : моногр. / О.І. Павлов. – Одеса: Астропринт, 2009. – 344 с.
  5. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / [за ред. Ю.О. Лупенка. М.Ф, Кропивка, М.Й. Маліка та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 40 с.
  6. Праця України у 2013 році. Стат. зб. – К.: ТОВ Вид-во „Консультант”, 2014. – 336 с.
  7. Саблук П.Т. Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою / П.Т. Саблук, Л.І. Курило // Економіка АПК. – 2014. – № 5. – С. 51-56.
  8. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика / О.П. Славкова. – Суми, 2010. – 330 с.
  9. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. зб. – К., 2014.
  10. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво, менеджмент) : моногр. / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка та ін. ; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2012. – 642 с.
Читати статтю: 15_04_57-63.pdf