ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.1:338.23
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій / Іртищева І.О., Хвесик Ю.М., Стегней М.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 64

Стаття присвячена сталому розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Висвітлено проблематику формування системи факторів зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів та забезпечення принципу субсидіарності, що дає змогу визначити ресурси місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансів. Проаналізовано успадковану систему влади й зміст адміністративної реформи в Україні, охарактеризовано подрібненість територіальних громад, визначено специфічні завдання різних рівнів реформованої місцевої влади та основні напрями реформування. Доведено, що глобальний концепт сталого розвитку має реалізовуватися на локальному рівні. Процес децентралізації розширює можливості розвитку об’єднаних територіальних громад та їхню економічну самостійність. Посилення фінансової спроможності бюджетів об’єднаних територіальних громад забезпечує можливість їхнього сталого розвитку. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: децентралізація, субсидіарність, адміністративно-територіальна реформа, об’єднані територіальні громади, бюджетна політика, сталий розвиток, сільські території

Список використаних джерел

 1. Концепція адміністративної реформи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/810/98.
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/3557/Rozyasnennya_zmin.pdf.
 3. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні [заг. ред. В. Толкованова]. – К.: Центр досліджень питань місцевого і регіонального розвитку та сприяння адміністративній реформі, 2007. – 349 с.
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21травня 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/280/97-вр.
 5. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/.
 6. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-19.
 7. Капіталізація природних ресурсів: [моногр.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 268 с.
 8. Концептуальні засади соціально-економічного розвитку сільських територій / [Бородіна О.М., Заяць Т.А., Куценко В.І. та ін.]; за наук. ред. Я.В. Остафійчука; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук». – К.:ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 48 с.
 9. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: моногр. / О.М. Алимов, І.М. Лицур, В.В. Микитенко та ін. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 520 с.
 10. Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України: моногр. / Ш.І. Ібатуллін, М.А. Хвесик, Й.М. Дорош. – К.: НВП «Вид-во «Наукова думка», 2014. – 198 с.
 11. Стройко Т.В. Моніторинг екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / Іртищева І.О., Стройко Т.В., Стегней М.І. // Економіка природокористування і охорони довкілля [зб.наук.пр.]. / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». – К.:ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – С. 109-111.
 12. Стройко Т.В. Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій / Іртищева І.О., Стройко Т.В., Стегней М.І. // Економіст. – 2014. – №2. – С. 34-37.
 13. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доп. ; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 776 с.
 14. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: національна доп. ; кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.
 15. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та О.Г. Булавки. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с.
 16. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: Зарубежный опыт и проблемы России / [отв. ред. Н.Ф. Глазовский, А.В. Гордеев, Г.В. Сдасюк]. – М. : КМК, 2005. – 616 с.
 17. Ackrill R. The Common Agricultural Policy / Robert Ackrill. – University Association for Contemporary European Studies. Continuum International Publishing group, 2000. – 33 p.
 18. Agriculture at a Crossroads (IAASTD) Presentation by Bob Watson. UNEP [Electronic resource]. – 2009. – March 2. – Р. 10. – Access : http://www.islandpress.org/assets/518_iaastdbooklaunchatunepfeb.pdf.
 19. Artis M. The Economics of European Union: Policy and Analysis. Forth Edition / M. Artis, F. Nixson // Mike Artis, Frederick Nixson. – Oxford Univesity Press. – 2007. – 98 p.
 20. Ivan J. CAP: Direct Support Schemes / J. Ivan // Jozsef Ivan. – DG Agriculture and Rural development. European Commission. – 2005. – 33–35 p.
 21. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013. – Warszawa:Glowny Urzad Statystyczny, 2013. – 393 s.
Читати статтю: 15_04_64-70.pdf