ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.589:636.4
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід / Мазуренко О.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 71

Зазначається, що вирішення завдань, які стоять перед галуззю свинарства, її перехід до якісно нової стадії – стійкого підйому – можливо забезпечити шляхом інноваційно-орієнтованого розвитку, який дасть змогу розв’язати завдання прискореного розвитку галузі, насичення внутрішнього ринку високоякісною вітчизняною свининою, гарантувати продовольчу безпеку країни, посилити конкурентні переваги вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Аналізується специфіка інноваційних процесів у свинарстві, наводиться класифікація типів інновацій у галузі, пропонуються шляхи підвищення її інноваційної активності. Висвітлюються концептуальні засади інноваційно-орієнтованого підходу до розвитку свинарства: розкрито фактори, що формують тенденції інноваційно-орієнтованого розвитку галузі, мету, принципи й завдання пропонованої концепції, механізм та очікуваний ефект від її реалізації. Узагальнюється, що інноваційно-орієнтований розвиток свинарства є багатоплановим і динамічним процесом, що охоплює економічне зростання в галузі на основі запровадження інновацій, що відображає структурні зрушення в економіці виробництва, в продуктивності праці та якості життя сільського населення. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: свинарство, комплекси та ферми, інноваційні технології, інноваційний потенціал, матеріально-технічний розвиток, модернізація, концепція розвитку, державна підтримка

Список використаних джерел

 1. Володін С. А. Теоретико-методологічні та організаційні засади інноваційного провайдингу на наукоємному аграрному ринку / С. А. Володін. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2007. – 384 с.
 2. Дацій О. І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України / О. І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 65– 76.
 3. Зубець М. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому виробництві / М. Зубець, С. Тивончук – К.: Аграрна наука, 2004. – 192 с.
 4. Крисальний О. В. Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльності / О. В. Крисальний // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 10–12.
 5. Кропивко М. Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромис­лове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки/ М. Ф. Кропивко, Т.С.Орлова // Економіка АПК. – 2007. – № 7.– С. 11– 18.
 6. Лайко П. А. Інноваційні процеси в аграрному секторі економіки./ П. А. Лайко, М. М. Кулієв // Економіка АПК. – 2009. – № 9. – С. 26–30.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2005. – № 6. – С.17 – 26.
 8. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток та ефективність організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 18–24.
 9. Музика П. М. Інституційно-інноваційні аспекти трансферу наукових розробок в організаційно-правові форми підприємництва а АПК України / П. М. Музика // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: зб. наук. праць економістів-аграрників. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 472 с.
 10. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 11. Рибалко В. П. Довідник з виробництва свинини / В. П Рибалко. – X.: Еспада, 2001. – 336 с.
 12. Саблук П. Т. Стабільні економічні умови як фактори послідовного підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2003. – № 1. – С. 3– 12.
 13. Садиков М. А. Концепція інноваційні моделі розвитку аграрного виробництва / М. А. Садиков // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 202, т. ІV. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 969 – 973.
 14. Топіха І. Н. Сучасний стан тваринництва та основні напрямки його розвитку на Миколаївщині / І. Н. Топіха // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. Економічні науки. – 2008. – Вип. 4. – С. 3 – 10.
 15. Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми / В. Трегобчук // Економіка України. – 2006. – № 2. – С. 4–12.
 16. Шкільов О. В. Інноваційний розвиток виробництва економічного прогнозування / О. В. Шкільов. – К., 2002. – 80 с.
 17. Darbelet M., Lauginie J.M. Economie de'entrtprise. Les Editions FOUKER. – Paris. 1993 – p. 36.
 18. Collins Cobuild Englisch Language dictionary. – London, 1987. – Р. 1703.
 19. Oxford University Press. – Oxford, 1989. – Р. 1579.
 20. Schumpeter J. Business Cycles / J. Schumpeter. – New York, 1939
Читати статтю: 15_04_71-76.pdf