ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.15.054.22
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Основні джерела виникнення прибутку в умовах ринкової економіки / Фірсов Є.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 48

Авторський аналіз не підтверджує висновок марксистської теорії доданої вартості щодо утворення прибутку на підприємствах ринкової економіки за рахунок присвоєння власниками засобів виробництва безоплатної праці найманих працівників. Визначено, що в сучасних умовах утворення прибутку в постіндустріальних країнах відбувається за допомогою двох основних джерел: перше – за рахунок економії матеріальних витрат і амортизаційних нарахувань на засадах удосконалення організації і технології виробництва і використання досягнень науки і техніки; друге – в умовах використання інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки на засадах збільшення суспільно необхідних витрат заради створення нових корисних властивостей продукції, відповідного підвищення вартості товарів і реалізації їх за цінами, які не тільки відшкодовують витрати на поліпшення товарів, але й забезпечують (за наявності попиту) одержання прибутків товаровиробниками. Табл.: 2. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: аналіз, прибуток, технологія виробництва, удосконалення організації, вартість, досягнення науки і техніки

Список використаних джерел

 1. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Госиздат, 1960. – 900 с.
 2. Политическая экономия. Курс лекций под ред. проф. Н.С. Спиридоновой. – М. : Изд. Московского ун-та, 1973. – С. 62-63.
 3. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика ; пер. с англ. 11-го изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 786 с.
 4. Кейнс Дж.М. Трактат про денежную реформу. Общая теория занятости, процента и денег. Реформа-дайжест / Дж.М. Кейнс. – К.: АУБ.
 5. Кене Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кене. – М.: Соцэкгис, 1960. – 360 с.
 6. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М.: Изд. “Прогресс”, 1993. – Т. 1. – 416 с.; – Т. 2.- 310 с.
 7. Пезенти А. Очерки политической экономики капитализма / А. Пезенти. – Т. 2. – М.: Изд-во “Прогресс”, 1976. – 887 с.
 8. Самуэльсон П. Экономика : учеб. / П. Самуэльсон. – Львов: Свiт, 1993. – 496 с.
 9. Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сэй. – М., 1896. – 68 с.
 10. Чухно А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины / А. Чухно // Экономика Украины. – 2001. – № 11, 12.
 11. Schumpeter U.A. History of Economic Analysis / Schumpeter U.A. New York, 1954. – 1664 p.
Читати статтю: 15_05_48-54.pdf