ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.354:338.432(477)
Аграрна політика і реформування

Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання / Шубравська О.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 5

Проаналізовано сучасні підходи до інтерпретації економічного зростання. Обґрунтовано, що зростання сільськогосподарського виробництва повинне забезпечуватися за рахунок підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів на основі запровадження новацій. Основними чинниками нарощування обсягів агровиробництва є високий рівень фінансової забезпеченості та інноваційності національної економіки й галузі, сприятлива та усталена кон’юнктура внутрішнього і світового аграрного ринку. Ці ж фактори за певних умов здатні також стримувати зростання сільськогосподарського виробництва. Обмежувачами зростання є також чинники природного й соціального середовища. Досліджена система «кліматично-розумного» сільського господарства (CSA), спрямована на забезпечення продовольчої безпеки для зростаючого населення, адаптацію агрогосподарювання до кліматичних змін та обмеження його негативного впливу на довкілля. Окреслено основні перепони розвитку органічного сільського господарства в Україні й шляхи їх подолання. Табл.: 1. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: зростання агровиробництва, ресурсна ефективність, екологічна безпечність, інклюзивне зростання, «кліматично-розумне» сільське господарство, органічне виробництво

Список використаних джерел

 1. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014. – 456 с.
 2. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3-9.
 3. Глобальные перспективы политики устойчивого потребления и производства: совместные действия. ЮНЕП, 2012. – С. 8.
 4. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 28-36.
 5. Наталья Прокопчук. Экспорт украинской органики значительно расширит валютную выручку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agronews.ua/node/51433.
 6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi.
 7. Органік в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
 8. Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства / Б.Й. Пасхавер // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 50-58.
 9. Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2014 р. Статистичний бюл. – К.: Держслужба статистики України, 2015. – 108 с.
 10. Саблук П.Т. Стан і напрями розвитку аграрної реформи / П.Т.Саблук // Економіка АПК. – 2015. – №2. – С. 10-17.
 11. Шпичак О.М. Вигоди та проблеми експорту зерна / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С. 5-15.
 12. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Ретроспективні нариси у трьох частинах / В.В. Юрчишин; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ». – К., 2013. – 424 с.
 13. Climate Smart Agriculture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/.
 14. Climate Smart Agriculture. A Call to Action. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/CSA_Brochure_web_WB.pdf.
 15. Council Regulation (EC) № 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) № 2092/91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF.
 16. Inclusive Future [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncdf.org/sites/default/files/Download/inequality.pdf.
 17. Facts and Figures on Organic Farming in the European Union [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf.
 18. FAO Food Price Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
Читати статтю: 15_05_5-11.pdf