ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.123.7:338.43
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві / Захарчук О.В., Вишневецька О.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 62

Стаття присвячена огляду ринку пально-мастильних матеріалів та трансформаціям, які відбулися на ньому останніми роками під впливом факторів макро- і мікросередовища. До 2005 року Україна повністю забезпечувала національну економіку пальним із нафтопродуктів власного виробництва. Починаючи з 2006 року, скорочення виробництва пального призвело до того, що на початок 2014 року імпортне пальне становило 75% по бензину і 84% по дизельному пальному. Висвітлено також основні тенденції розвитку ринку нафтопродуктів України та світового ринку нафти. Останнім часом світові ціни на нафту різко знизилися. Проте оптові та роздрібні ціни на пальне в Україні демонструють стабільно зростаючу динаміку, що й продовжується також у 2015 році. Основним фактором, який найбільш вплинув на зростання цін на нафтопродукти, стало здешевлення гривні по відношенню до долара США, також дії найрізноманітніших посередників, які активно виникають між виробником і споживачем. Особливу увагу приділено споживанню пально-мастильних матеріалів в аграрному секторі, яке за роки незалежності України мало тенденцію до суттєвого скорочення. Сільськогосподарські підприємства зменшили використання бензину моторного порівняно з 1990 роком у 9 разів, дизельного пального – у 3,3 раза. Це сприяло зниженню енергомісткості сільськогосподарської продукції. У 1990 році порівняно з 2013-м аграрні підприємства витрачали на 1000 грн валової продукції у порівнянних цінах 2010 року в 6,7 раза менше умовного палива, витрати пально-мастильних матеріалів на 1 га сільськогосподарських угідь скоротилися у 4,4 раза. Також досить детально описані напрями енергозбереження – застосування спрощених технологій обробітку ґрунту, вдосконалення структури машинно-тракторного парку, запровадження ефективної структури посівних площ, заміна частини дизпалива біопаливом із ріпакової олії та ефект від їх запровадження. Табл.: 2. Рис.: 7. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: бензин, дизпаливо, споживання, енергомісткість, ринок пально-мастильних матеріалів, енергоефективність, сільськогосподарське виробництво

Список використаних джерел

 1. Brent котировки, стоимость, цена, новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.finam.ru/analysis/profile04C11/.
 2. Gokay B. Past peak oil – life after cheap fossil fuel. Public Service Europe. Accessed online on March 28, 2012 at http://www.publicserviceeurope.com/article/705/past-peak-oil-life-after-cheap-fossil-fuels.
 3. Ivanhoe L. F. Exports – the critical part of global oil supplies, Hubbert Center, Colorado School of Mines, Newsletter# 2000/4-1. – October 2000.
 4. Naylor R. Energy and resource constraints on intensive agricultural production. Annual Review: Energy and the Environment. – 1996. – №21. – Р. 99–123.
 5. Thomas V. M. Relation of Biofuel to Bioelectricity and Agriculture: Food Security, Fuel Security, and Reducing Greenhouse Emissions / V. M. Thomas, D. Choi, D. Luo, A. Okwo // Chemical Engineering Research and Design. – 2009. – №87(9), 1140–1146.
 6. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]: від 24 липня 2013 р. № 1071-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3#n3.
 7. Куюн Сергій. Занурення у невідомість / Сергій Куюн // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – №4.
 8. Народне господарство України за відповідні роки. – К. Держкомстат України.
 9. Сільське господарство України за відповідні роки. Стат. збірник. – К. : Державна служба статистики України.
 10. Статистичний щорічник України за відповідні роки ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України.
 11. Стоимость топлива на заправках Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vseazs.com/#.
 12. Саблук П. Т. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп. / П. Т. Саблук, М. В. Присяжнюк, Ю. Я. Лузан, Г. М. Калетнік, В. А. Слаута та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с.
 13. Коновалов А. П. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / А. П. Коновалов // Фонд энергосбережения, развития промышленности и энергетики. – Режим доступа: http://energo.kcnti.ru.
 14. Месель-Веселяк В.Я. Стратегія розвитку аграрного сектору АПК та соціальної сфери села на період до 2020 року. Проект / В.Я. Месель-Веселяк, П.В. Щепієнко, І.В. Коновалов та ін. К.: ННЦ «ІАЕ». – 2009. – 130 с.
 15. Підлісецький Г. М. Формування ринків матеріально-технічних ресурсів АПК ; за ред. Г. М. Підлісецького / Підлісецький Г.М., Денисенко П.А., Коврига В.В. та ін. – К. ННЦ ІАЕ, 2001. – 428 с.
 16. Church N. Why our food is so depend on oil? 1 April 2005/ Available at http://www2.energybulletin.net/node/5045.
Читати статтю: 15_05_62-69.pdf