ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339:631.1:327.7 (ЄС)
Зовнішньоекономічні відносини

Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС / Зінчук Т.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 79

У змістовному контексті статті аналітично доведено існування організаційних, соціально-економічних та інституційних перешкод, які виявлені на перехідному етапі імплементації Угоди про ЗВТ в аграрному секторі економіки. В реальних обставинах формування та функціонування ринку агропродовольчої продукції запропоновані пріоритетні напрями використання переваг європейської інтеграції як стратегічного вектора розвитку галузі сільського господарства. Зауважено на важливості недопущення відходу від основних вимог в рамках даної Угоди щодо використання встановлених тарифних квот на експорт, а також врахування вимог ЄС стосовно параметрів якості та безпеки вітчизняної агропродовольчої продукції. Розкрито досвід формування сучасного етапу Спільної аграрної політики ЄС та її основних вимог до ведення сільськогосподарського виробництва з метою забезпечення інноваційного та екологічного розвитку сільського господарства. Вказано на необхідність процесу формування сприятливого інституційного середовища для сільського підприємництва. Показані основні перспективи імплементації Угоди про ЗВТ, які покликані активізувати дії агротоваровиробників та забезпечити їх безпосередню участь у формуванні експортоорієнтованої стратегії аграрного сектора. Табл.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: аграрний сектор, експорт, імпорт, європейська інтеграція, зовнішньоекономічна діяльність, імплементація

Список використаних джерел

 1. Бородіна О.М. Сімейне фермерство: куди заганяють його законотворці? / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Агробізнес сьогодні. – 2014. - № 22(283).
 2. Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління ; під ред. І. Бураковського та В. Мовчана // Інститут економічних досліджень і політичних консультацій. – К., 2014. – 140 с.
 3. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2013 році: стат. зб.; за ред. А.О. Фризоренко. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 157 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Кваша К.С. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора в умовах формування зони вільної торгівлі Україна-ЄС / К.С. Кваша : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – К., 2014. – 22 с.
 5. Кваша С.М. Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом: виклики і перспективи; Національна академія аграрних наук України. ННЦ “Інститут аграрної економіки”/ С.М. Кваша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fem.sumdu.edu.ua/.../presentation_2014_last.p.
 6. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наук. доп. ; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НААН Т.О. Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук , чл.-кор. НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 102 с.
 7. Пугачов М. Перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектору у зв’язку з підписанням Україною економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / [Пугачов М.І., Власов В.І., Духницький Б.В., Кривенко Н.В. та ін.] ; за ред. М.І. Пугачова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – 44 с.
 8. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2010 році. Стат. зб.; відп. за випуск А. О. Фризоренко. – К. : Державна служба статистики України, 2011. – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2011 році. Стат. зб. ; відп. за випуск А. О. Фризоренко. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 10. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2013 році. Стат. зб. ; відп. за випуск А. О. Фризоренко. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 207 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 11. Угода про Асоціацію Україна – ЄС / Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535.
 12. Худицький В. Малий бізнес: шукати можливості там, де інші бачать проблеми / В. Худицький // Дзеркало тижня. – 2015. – №4. – 6-13 лют.
 13. Шкатула В.П. Державне регулювання експорту та імпорту продовольства / В.П. Шкатула : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Житомир, 2014. – 20 с.
 14. Agriculture in the European Union: report 2013 / Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2013. – 337 p.
 15. Doing Business – 2015. Retrived from: http://www. doingbusiness.org/features/Highlights2015.aspx.
 16. EUROPE 2020: European strategy for smart, sustainable and inclusive growth / European Commission. – Brussels, 2010. – 32 р.
 17. Regulation № 1306/2013 of the European parliament and of the council оf 17 december 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing council regulations № 352/78, № 165/94, № 2799/98, № 814/2000, № 1290/2005 and № 485/2008 / Official Journal of the European Union, 2013. – L. 347. – Р. 549–607.
 18. The Common Agricultural Policy: A partnership between Europe and Farmers / European Commissioner for Agriculture and Rural Development. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. – 16 p.
 19. Worldwide Governance Indicators. – Retrived from: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp
Читати статтю: 15_05_79-87.pdf