ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.02
Наукова дискусія

До методики оцінки рівня продовольчої безпеки / Зеленська О.О., Зеленський С.М., Алєшугіна Н.О. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 88

Запропоновано авторську методику визначення рівня продовольчої безпеки країни та регіону. На відміну від традиційних усталених підходів, у ній як рівнозначний критерій визначення рівня продовольчої безпеки пропонується критерій продуктивної вмотивованості виробника. За умов ринкової економіки саме економічна вигода є ключовим мотиватором для агровиробників і підприємств харчової промисловості до виробництва й постачання на ринок високоякісної, екологічно безпечної продовольчої продукції в достатніх обсягах. Практичне застосування пропонованої методики дасть змогу адекватно відображати дійсну ситуацію у сфері продовольчої безпеки України. Разом із тим дана методика не є надто громіздкою у практичному використанні та відповідає наявним у вітчизняній статистичній інформації показникам. Рис.: 1. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: продовольча безпека; методичні підходи; критерії, показники; ресурсозабезпеченість; доступність продовольства; продуктивна вмотивованість; імпортозалежність

Список використаних джерел

  1. Борщевський П. Продовольча безпека країни : стан і тенденції / П. Борщевський, Л. Дейнеко // Розбудова держави. - 2007. - № 1. - С. 66-73.
  2. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Крисанов Д.Ф. та ін.; за ред. Б.Й. Пасхавера; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 432 с.
  3. Волошин О.Р. Продовольча безпека держави та програмний підхід в системі її забезпечення / О.Р. Волошин// Науковий вісник Львівського національного ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій: серія “Економічні науки”. – 2010. – Т.12. - № 1 (43). – C. 119-124.
  4. Гойчук О.І. Продовольча безпека: монографія / О.І. Гойчук. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.
  5. Гумеров Р. К разработке методолого-теоретических проблем исследования продовольственной безопасности России / Р. Гумеров // Российский экономический журнал. – 2003. - № 7. – С. 9-26.
  6. Саблук П.Т. Національна доктрина продовольчої безпеки України (проект)/ П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік, С.М. Кваша, В.І. Власов, М.А. Лисак // Економіка АПК. – 2011. - № 8. – С. 3-11.
  7. Система продовольственной безопасности: закономерности формирования и факторы развития/ Ильина З.М., Гусаков В.Г., Бельский В.И. и др.; под ред. Ильиной З.М. – Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 112 с.
  8. Brown L. The Geopolitics of Food Scarcity// Spiegel Online International. 11.02.2009 http://www.spiegel.de/ international/world/0,1518,606937,00.htmf
  9. Holt-Jimenez E. The World Food Crisis// Policy Brief. October 2008. № 16 P. 4 / www.foodfirst.org.
Читати статтю: 15_05_88-91.pdf